سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین حسابداری و حسابرسی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

جعفر فیضی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه سیستان و بلوچستان
شاهو آقابیگ زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

تصمیم گیری در مورد ساختار سرمایه، یکی از مشکل ترین و چالش برانگیزترین مسایل پیش روی شرکت ها بوده،اما در عین حال حیاتی ترین تصمیم در مورد ادامه بقای آنها است. در این پژوهش تاثیر ساختار سرمایه بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، از طریق تجزیه و تحلیل داده های ۱۰۰ شرکت برای دوره ی زمانی ۱۳۸۸۸۸-۸۵بررسی شده است. در این تحقیق برای ارزیابی عملکرد مالی از معیارهایQ توبین و ارزش افزوده نقدی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین نسبت بدهی های کوتاه مدت به کل بدهی ها و نسبت بدهی غیرجاری به حقوق صاحبان سهامQ توبین رابطه منفی معناداری وجود دارد، همچنین بین نسبت بدهی غیرجاری به حقوق صاحبان سهام رابطه مثبت معنی داری وجود دارد، اما بین نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارائی ها وQ توبین رابطه وجود نداشته و همچنین بدهی های جاری به کل بدهی ها و نسبت حقوق صاحبان سهام به کل بدهی ها رابطه ی معنی داری وجود ندارد. در کل می توان گفت که که بین ساختار سرمایه وQ توبین رابطه منفی و معناداری و بین ساختار سرمایه و ارزش افزوده نقدی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.