سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

خه بات خسروی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و مناب
عطا صفری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و مناب

چکیده:

فرسایش و انتقال مواد رسوبی تحت شرایط به خصوصی انجام می گیرد. لذا بایستی عوامل م ؤثر در این فرآیند شناخته شود تا بتوان به نحو مؤثری با آن مبارزه کرد. در این مقاله سعی بر آن بوده که کارایی دو روش متداول خطی (USBR) و مدل فصلی را برای تعیین مناسب ترین روش برآورد رسوب معلق در حوضه رودخانهبابلرود تعیین کنیم. برای این کار از آمار ۲۰ ساله ایستگاههای قران تالار و کشتارگاه بر روی رودخانه بابلرود برای برآورد رسوب معلق رودخانه ها استفاده گردید. بعد از اینکه از همگنی داده ها اطمینان حاصل شد از روش شاخص میانگین مربعات خطا (MSE) وضریب همبستگی R2 برای تعیین بهترین روش مناسب استفاده شد. نتایج نشان داد که مدل فصلی دارای ضریب همبستگی بالاتر و میانگین مربع خطا کمتری می باشند، به طوری که فصل زمستان به عنوان مناسبترین مدل برآورد رسوب معلق از میان مدل های مورد بررسی تعیین گردید و پس از آنها نیز مدل های تابستان و پاییز از دقت بالاتری برخوردارمی باشند. همچنین مدل یک خطی که در آن تفکیک داده ها صورت نگرفته است دارای کمترین همبستگی و بیشترین میانگین مربع خطا می باشد.