سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: اولین همایش خانواده، دانشجو، دانشگاه

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

مهوش رقیبی – اعضا هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
مهرداد مظاهری –
علی کاظمی پور – دانشجویان کارشناسی روانشناسی عمومی
محمدباقر روستا –

چکیده:

به منظور بررسی ارتباط بین بلوغ عاطفی و حمایت خانواده نمونه ای متشکل از ۳۰۲ نفر از دانشجویان خوابگاهی ۱۶۷ پسر۱۳۵ دختر دانشگاه سیستان و بلوچستان انتخاب و از آنها خواسته شد تا پرسشنامه های بلوغ عاطفی EMS و حمایت خانواده را تکمیل نمایند درتجزیه و تحلیل داده های پژوهش جاری از ازمون همخوانی مجذور کا و ضریب فای کرامر استفاده گردید نتایج نشان داد که بین بلوغ عاطفی و حمایت خانواده دردانشجویان خوابگاهی دانشگاه سیستان و بلوچستان ارتباط معناداری وجود دارد .