سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی دست آوردهای نوین پژوهشی مدیریت حسابداری اقتصاد

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

رضی اسدپورگلوگاهی – دانشجوی کارشناسی ارشد، MBA ، بازاریابی، دانشگاه علوم و فنون مازندران، بابل،
سیدمهرداد مقدم ضیابری – دکتری رشته مدیریت، DBA ، استادیار، سازمان مدیریت صنعتی، ساری،

چکیده:

امروزه توجه به برند بعنوان ابزاری نوین در بازاریابی گسترش یافته و شخصیت، بعنوان هسته مرکزی برند در جهت ایجاد وفاداری در مصرف کنندگان، برای شرکت ها اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش از نوع توصیفی می باشد و هدف آن شناسایی ارتباط بین بعد صداقت و هیجانی بودن از شخصیت برند با وفاداری مصرف کنندگان در پوشاک برند هاکوپیان می باشد. مدل پژوهش با تکیه بر مدل شخصیت برندجنیفر آکر ) ۷۹۹۱ ( و مدل فرهات و مصطفی خان ) ۱۱۷۷ ( تدوین شده است. پرسش نامه پژوهش حاضر بر مبنای طیفلیکرت طراحی و برای سنجش پایایی پرسش نامه ها از ضریب آلفای کرونباخ و برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پرسش نامه از نرم افزار علوم اجتماعی ) SPSS ( استفاده شده است. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها، تمامی فرضیه هایپژوهش مبنی بر وجود ارتباط بین ابعاد صداقت و هیجانی بودن شخصیت برند با وفاداری مصرف کنندگان را مورد تأیید قرار می دهد