سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

کامیان خزایی – عضو هیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس،
مژگان اکبرزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالو

چکیده:

پژوهش حاضر به منظور بررسی ارتباط بین رضایت زناشویی و باورهای غیرمنطقی انجام شده است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق را زنان ۲۳ تا ۵۰ سال شهرستان چالوس تشکیل داده است که نمونه آن از طریق نمونه گیری تصادفی، ۱۳۳ نفر آزمودنی انتخاب شده اند. حجم نمونه از طریق جدول مورگان بدست آمده است. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ و پرسشنامه باورهای غیرمنطقی جونز می باشد. در تجزیه وتحلیل دادها از آزمون همبستگی پیرسون، رگرسیون چند متغیری به روش گام به گام و تحلیل واریانس یک متغیره ANOVA و آزمون تعقیبی توکی استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان دادندکه در میان مولفه های رضایت زناشویی پاسخ قراردادی با تمامی مولفه های غیر منطقی همبستگی مثبت معنی داری دارد. بیشترین همبستگی را به ترتیب بی مسئولیتی، واکنش به ناکامی، تمایل به سرزنش،کمال گرایی و درماندگی دارد. پس از پاسخ قراردادی بین مولفه بستگان و دوستان با مولفه های باورهای غیرمنطقی بیشتر همبستگی منفی معنی دار وجود دارد و بیشترین همبستگی با نگرانی ، وابستگی، تمایل به سرزنش و انتظار بالا وجود دارد. پس از آن بین جهت گیری عقیدتی با مولفه های باورهای غیرمنطقی ازجمله انتظار بالا، وابستگی، نگرانی و کمال گرایی وجود دارد. از بین متغیرهای ده گانه باورهای غیرمنطقی فقطبی مسئولیتی و نگرانی توانسته اند تغییرات رضایت زناشویی را تبیین نمایند. و ازمیان مولفه های دوازده گانه رضایت زناشوییفقط پاسخ قراردادی با مدت ازدواج و تعداد فرزندان همبستگی معنی دار وجود دارد. همچنین بین تعداد فرزندان و تمامی مولفه های رضایت زناشویی همبستگی مثبت معنی دار و همچنین بین مدت زمان ازدواج و تمامی مولفه های رضایت زناشویی همبستگی منفی معنی دار وجود دارد. بین رضایت زناشویی و مدت زمان ازدواج همبستگی منفی معنی دار وجود دارد. و میزان رضایت زناشویی براساس تحصیلات آزمودنی ها متفاوت است. و بالاخره بین رضایت زناشویی بر اساس شغل آزمودنی تفاوت معنی دار وجود دارد.