سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

شهناز طباطبائی – استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
کاظم لکزیان – مهندسی ایمنی صنعتی و محیط کار
حسین نجف زاده – مهندس ایمنی صنعتی و محیط کار

چکیده:

پژوهش حاضربا هدف بررسی ارتباط بین استرس شغلی و حوادث ناشی ازکار با تاکید برعوامل محیطی درکارکنان شرکت شمال پلاستیک انجام شد این پژوهش ازنوع توصیفی پیمایشی و جامعه آماری آن شامل تمامی کارکنان ۳۰۰ نفر شرکت درسال ۱۳۹۱ بود گروه نمونه این تحقیق شامل ۱۶۰نفر بود که ازکل جامعه اماری بطور تصادفی انتخاب گردید روش نمونه گیری تصادفی ساده و ابزار پژوهش پرسشنامه های اطلاعات فردی شغلی و استرس شغلی بلکیک بودند ضریب اعتبار پرسشنامه استرس شغلی ۰٫۷۸ و روایی هردو پرسشنامه توسط چندتن از متخصصان تایید گردید روشهای آماری بکارگرفته شده امار توصیفی و امار استنباطی ازمونهای T ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون تک متغیری نتایج نشان داد که استرس شغلی درکارکنان پایینتر از حد متوسط است و کمبود استرس می تواند پایین بودن انگیزه کارکنان به کار را نشان دهد.