سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

علیرضا شیرمحمدی – کارشناسان ارشد مدریت صنعتی
صادق فیض الهی –

چکیده:

مدیریت زنجیره تامین یک فلسفه یکپارچه جهت مدیریت جریانات کلی کانال توزیع ازسطح تامین کنندگان تا تولید توزیع و نهایتا مشتری نهایی است هدف تحقیق حاضر آزمون فرضیه هایی برای تعیین میزان تاثیر هریک از اجزا اصلی مدیریت زنجیره تامین برهم و تاثیره رکدام از این اجزا برعملکرد سازمانی می باشد روش گردآوری داده ها درتحقیق حاضر میدانی بوده و گردآوری داده های آن از طریق پرسشنامه صورت گرفته است و جامعه آماری شامل مدیران ارشد و میانی شرکت های صنعتی می باشد که تعداد۱۱۴ مورد به عنوان نمونه به روش نمونه برداری تصادفی طبقه ای انتخاب شدها ند روش تحقیق حاضر برمبنای هدف کاربردی و براساس روش از نوع تحقیقات علی می باشد تجزیه و تحلیل داده های تحقیق با استفاده از تکنیک مدل یا بی معادلات ساختاری انجام شده است و فرضه با استفاده از ضرایب رگرسیون استاندارد شده و تست t مورد آزمون قرارگرفته اند بعلاوه برای ارزیابی برازش مدل تحقیق از آزمون کای دو و شاخص های برازندگی RMSEA ، GF و .. استفاده شده است.