مقاله ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و سرعت تعدیل قیمت سهام که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی (پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی) از صفحه ۹۱ تا ۱۱۶ منتشر شده است.
نام: ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و سرعت تعدیل قیمت سهام
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کیفیت گزارشگری مالی
مقاله سرعت تعدیل قیمت سهام
مقاله کارایی بازار
مقاله رفتار متقارن تعدیل قیمت سهام

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورزمانی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: قمری منا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این مطالعه بررسی رابطه میان کیفیت گزارشگری مالی و سرعت تعدیل قیمت سهام در بورس اوراق بهادار است. همچنین در این تحقیق الگوی رفتاری فرآیند تعدیل قیمت سهام نسبت به اخبار جدید نیز مورد آزمون قرار گرفته است.
این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی، توصیفی و همبستگی بوده و بازه زمانی آن سال های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ را شامل می شود. نمونه آماری تحقیق شامل ۶۸ شرکت بوده و فرضیات آن با استفاده از روش رگرسیون خطی مقطعی و آزمون t مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج آزمون فرضیه ها نشان می دهد که در بازار سرمایه ایران رابطه میان تغییرات کیفیت گزارشگری مالی و سرعت تعدیل قیمت معنی دار نبوده و با بهبود کیفیت گزارشگری مالی، سرعت تعدیل قیمت سهام تغییر معنی داری از خود نشان نمی دهد. همچنین یافته ها نشان می دهد که در بورس اوراق بهادار ایران سرعت تعدیل قیمت سهام نسبت به اخبار خوب و بد دارای الگوی رفتاری متقارن بوده و اختلاف معنی داری در میانگین سرعت تعدیل قیمت سهام نسبت به اخبار خوب و اخبار بد وجود ندارد. از دیگر یافته های تحقیق می توان به رابطه مثبت و معنی دار اندازه و حجم معاملات تاخیری شرکت با سرعت تعدیل قیمت سهام هم در سطح اخبار خوب و هم در سطح اخبار بد اشاره کرد.