مقاله ارتباط بین کمال گرایی و اضطراب اجتماعی با توجه به نقش واسطه ای عزت نفس در میان دانش آموزان پایه سوم دبیرستان های شهر شیراز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در آموزش و ارزشیابی (علوم تربیتی) از صفحه ۱۰۵ تا ۱۲۱ منتشر شده است.
نام: ارتباط بین کمال گرایی و اضطراب اجتماعی با توجه به نقش واسطه ای عزت نفس در میان دانش آموزان پایه سوم دبیرستان های شهر شیراز
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اضطراب اجتماعی
مقاله کمال گرایی جامعه مدار
مقاله کمال گرایی خودمدار
مقاله عزت نفس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسلمی نگین
جناب آقای / سرکار خانم: خیر محمد
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمی لادن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین کمال گرایی و اضطراب اجتماعی با توجه به نقش واسطه ای عزت نفس در میان نوجوانان پایه سوم دبیرستان بود. بدین منظور از بین دانش آموزان دختر و پسر پایه سوم دبیرستان در نواحی چهارگانه آموزش وپرورش شیراز در سال تحصیلی ۹۱-۹۰ نمونه ای به تعداد ۲۲۲ نفر (۱۱۵ دختر و ۱۰۷ پسر) به شیوه نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای، انتخاب شدند و با استفاده از مقیاس های اضطراب اجتماعی جرابک (۱۹۹۶)، عزت نفس روزنبرگ (۱۹۶۵) و مقیاس چند بعدی کمال گرایی هویت و فلت (۱۹۹۱)، مورد آزمون قرار گرفتند. داده های به دست آمده با استفاده از تحلیل رگرسیون چندگانه هم زمان و از روش بار ان و کنی (۱۹۸۶)، ارزیابی شدند. نتایج یافته ها حاکی از آن بود که کمال گرایی جامعه مدار پیش بینی کننده مثبت و معنی دار اضطراب اجتماعی می باشد. کمال گرایی جامعه مدار پیش بینی کننده منفی و کمال گرایی خودمدار پیش بینی کننده مثبت عزت نفس می باشد و عزت نفس نقش واسطه ای در ارتباط کمال گرایی جامعه مدار و اضطراب اجتماعی ایفا می کند.