مقاله ارتباط بین ویژگی های پیکری، فیزیولوژیکی و ترکیب بدنی تکواندوکاران نخبه مرد با موفقیت آنها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در علوم زیستی ورزشی (حرکت) از صفحه ۵ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: ارتباط بین ویژگی های پیکری، فیزیولوژیکی و ترکیب بدنی تکواندوکاران نخبه مرد با موفقیت آنها
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ویژگی های فیزیولوژیکی
مقاله تکواندوکار
مقاله موفقیت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گائینی عباسعلی
جناب آقای / سرکار خانم: محمودی یداله
جناب آقای / سرکار خانم: مرادیان کیوان
جناب آقای / سرکار خانم: فلاحی علی اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از پژوهش حاضر، تعیین ارتباط بین ویژگی های پیکری، فیزیولوژیکی و ترکیب بدن تکواندوکاران نخبه مرد با موفقیت آنها بود. به این منظور ۲۰ تکواندوکار مرد نخبه (میانگین سن ۲۵٫۷۵ سال، وزن ۷۳٫۶ کیلوگرم و قد ۱۸۰٫۵۵ سانتیمتر) که در سال ۱۳۸۵ به اردوی تیم ملی دعوت شده بودند، ارزیابی شدند. از ویژگی های پیکری ترکیب بدنی، قد، وزن، درصد چربی بدن و شاخص توده بدن (BMI)، طول اندام تحتانی و طول بالاتنه و از ویژگی های فیزیولوژیکی، توان هوازی (آزمون شاتل ران) و توان بی هوازی (آزمون سارجنت)، چابکی (آزمون ایلی نویز)، انعطاف پذیری (آزمون خمش به جلو و عقب)، سرعت (آزمون دو ۴۰ یارد) و تعادل (آزمون استورک) سنجیده شد. موفقیت تکواندوکاران با توجه به مقام های کسب شده در مسابقات کشوری، آسیایی و بین المللی ارزش گذاری شد. از آمار توصیفی برای محاسبه میانگین، انحراف استاندارد اطلاعات به دست آمده و از روش همبستگی پیرسون برای تعیین ارتباط ویژگی های یادشده با موفقیت تکواندوکاران استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد بین تعادل ( r=0.486و P<0.05)، انعطاف پذیری ناحیه کمر ( r=0.474و P<0.05) و توان بی هوازی ( r=0.559و P<0.05) با موفقیت تکواندوکاران نخبه ارتباط معنی داری وجود دارد. همچنین ارتباط بین سن ( r=0.335و P<0.149)، وزن ( r=0.014و P<0.935)، قد ( r=-0.032و P<0.392). طول اندام تحتانی ( r=0.065و P<0.068)، توان هوازی ( r=0.251و P<0.286)، سرعت ( r=0.224و P<0.409)، چابکی ( r=-0.392و P<0.086) و انعطاف پذیری به جلو ( r=0.180و P<0.450) با موفقیت معنی دار نبود. با توجه به نتایج پژوهش حاضر می توان گفت موفقیت در رشته تکواندو به عوامل زیادی بستگی دارد و تکواندوکار موفق مرد باید انعطاف پذیری عالی کمر برای داشتن دامنه حرکات خوب در ناحیه کمر، حفظ تعادل مناسب برای افزایش ضربات امتیازآور در موقعیت های گوناگون و توان بی هوازی زیاد برای انجام ضربات و مهارت های سریع و انفجاری داشته باشد. همچنین احتمال می رود عواملی چون سرعت و چابکی تکواندوکاران باید تقویت شود.