مقاله ارتباط بین ویژگی های ساختاری جنگل و ابعاد درختان بلوط با عامل های فیزیوگرافی در جنگلهای آرمرده، زاگرس شمالی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در تحقیقات جنگل و صنوبر ایران از صفحه ۳۰ تا ۴۷ منتشر شده است.
نام: ارتباط بین ویژگی های ساختاری جنگل و ابعاد درختان بلوط با عامل های فیزیوگرافی در جنگلهای آرمرده، زاگرس شمالی
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پراکنش قطری
مقاله ترکیب گونه ای
مقاله رویه زمینی
مقاله تراکم
مقاله ارتفاع کل
مقاله پراکنش چوله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ولی پور احمد
جناب آقای / سرکار خانم: نمیرانیان منوچهر
جناب آقای / سرکار خانم: غضنفری هدایت اله
جناب آقای / سرکار خانم: حشمت الواعظین سیدمهدی
جناب آقای / سرکار خانم: لکسر مانفردجوزف
جناب آقای / سرکار خانم: پلینینگر توبیاس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین عامل های فیزیوگرافی و برخی از مهمترین ویژگیهای اندازه ای درختان و ساختار جنگل در جنگلهای آرمرده بانه در استان کردستان انجام شد. بدین منظور اثر سه مشخصه شیب (پنج طبقه)، جهت جغرافیایی (چهار جهت اصلی) و ارتفاع از سطح دریا (چهار طبقه) بر ویژگیهای اندازه ای درختان شامل قطر برابر سینه، ارتفاع و مساحت تاج و ویژگیهای ساختاری جنگل در سطح یکان های فیزیوگرافیک شامل تعداد در هکتار، منحنی پراکنش قطری و رویه زمینی بررسی شد. تعداد ۷۷ قطعه نمونه دایره ای ۱۰ آری با روش منظم تصادفی در جنگلهای منطقه مورد بررسی، برداشت و با استفاده از آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی، تجزیه و تحلیل شد. ابعاد درختان به طور معنی داری تحت تاثیر عامل های فیزیوگرافی تغییر کردند. به طوری که قطورترین و بلندترین درختان با تاج بزرگ تر در شیب های کم، جهت های شرقی و شمالی و ارتفاع از سطح دریای بالاتر قرار داشتند. تجزیه و تحلیل اثرهای متقابل نشان دهنده اهمیت عامل شیب در بروز بیشتر ویژگیهای اندازه ای درختان بود. الگوهای پراکنش قطری در همه موقعیت های فیزیوگرافیک زنگوله ای شکل نامتقارن، چوله به راست و تعداد کم پایه ها در طبقه های قطری جوان بیانگر ضعف تجدیدحیات گذشته در آنها بود. این منحنی ها در شیب ها و ارتفاع های متوسط و دامنه های شمالی وضعیت مناسب تری را نشان دادند. شاخص های تراکم (تعداد در هکتار و رویه زمینی) نیز در همین مناطق بهترین حالت خود را داشتند. البته دامنه های جنوبی و کم شیب از نظر تعداد درخت در هکتار و رویه زمینی وضعیت نامناسبی داشتند که پیشنهاد می شود در طرح های مدیریتی، با اولویت بیشتری مورد توجه قرار گیرند. این پژوهش نشان داد که تفاوت در ترکیب گونه ای و دخالت های انسانی ناشی از تفاوت های رویشگاهی، منابع اصلی اختلاف ابعاد درختان و ویژگیهای ساختاری جنگل در یکان های فیزیوگرافی هستند.