مقاله ارتباط بین ویژگی شخصیتی سرسختی با سلول های سیستم ایمنی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته دوم دی ۱۳۹۲ در مجله دانشکده پزشکی اصفهان از صفحه ۱۸۱۲ تا ۱۸۲۰ منتشر شده است.
نام: ارتباط بین ویژگی شخصیتی سرسختی با سلول های سیستم ایمنی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرسختی
مقاله سیستم ایمنی
مقاله دانشجویان داروسازی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غفوریان بروجردنیا مهری
جناب آقای / سرکار خانم: شیروی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: حمید نجمه
جناب آقای / سرکار خانم: همتی علی اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: کوتی وسام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ویژگی شخصیتی سرسختی مهم ترین عامل تعدیل کننده اثرات منفی فشار روانی بر سیستم ایمنی شناخته می شود. مطالعات بالینی متعدد ارتباط مثبت این ویژگی را با سلامت جسمی و روانی تایید نموده اند، اما در مورد ارتباط بین این ویژگی با سلول های سیستم ایمنی پژوهش قابل ملاحظه ای انجام نشده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین ویژگی سرسختی و مولفه های آن با سلول های سیستم ایمنی در بین دانشجویان داروسازی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بود.
روش ها: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی از نوع همبستگی بود. تعداد ۶۲ نفر از دانشجویان داروسازی که قصد شرکت در امتحان جامع علوم پایه را داشتند، با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه سرسختی Kobasa استفاده شد. نمونه خون محیطی دانشجویان برای تعیین تعداد و درصد لکوسیت ها و زیر مجموعه های آن گرفته شد. درصد زیر جمعیت های سلول T و نیز سلول های NK (Natural Killer) با روش فلوسیتومتری اندازه گیری شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی Pearson استفاده گردید.
یافته ها: بین ویژگی سرسختی با سلول های TCD4+، نسبت CD4/CD8 و نوتروفیل ها رابطه مثبت معنی داری وجود داشت (P<0.05)، در حالی که بین این ویژگی با سلول های TCD8+ و ائوزینوفیل ها رابطه منفی معنی داری مشاهده گردید (P<0.05).
نتیجه گیری: به نظر می رسد افراد با سرسختی بالا سیستم ایمنی متعادل تر و قوی تری جهت مقابله با عوامل آسیب رسان دارند.