مقاله ارتباط بین وقفه های تنفسی خواب و فشار خون در زنان مبتلا به دیابت بارداری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته سوم بهمن ۱۳۹۲ در مجله زنان مامایی و نازایی ایران از صفحه ۱۸ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: ارتباط بین وقفه های تنفسی خواب و فشار خون در زنان مبتلا به دیابت بارداری
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دیابت بارداری
مقاله فشار خون
مقاله وقفه تنفسی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قانعی قشلاق رضا
جناب آقای / سرکار خانم: باغی وجیهه
جناب آقای / سرکار خانم: امین پور عدالت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: فشار خون بارداری در ۱۰ درصد زنان باردار مشاهده می شود و با عوارض مختلف جنینی و مادری نظیر تولد زودرس، تاخیر در رشد داخل رحمی، آسفیکسی، مرگ جنینی، خونریزی های پیش و پس از زایمان و مرگ و میر مادر ارتباط دارد. یکی از عواملی که ممکن است با فشار خون بارداری ارتباط داشته باشد، وقفه های تنفسی خواب است. مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط بین وقفه های تنفسی خواب با فشار خون بارداری در زنان مبتلا به دیابت بارداری انجام شد.
روش کار: این مطالعه مورد- شاهدی در سال ۱۳۹۲ بر روی ۱۵ مادر باردار دیابتی با فشار خون بالا و ۴۵ مادر باردار دیابتی با فشار خون طبیعی مراجعه کننده به واحد دیابت شهرستان سقز انجام شد. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه برلین و چارت فشارخون استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه ۱۸) و آزمون های تی مستقل، کای اسکوئر و تست دقیق فیشر انجام شد. میزان p کمتر از ۰٫۰۵ معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: ۹ نفر (۲۰%) از مادران باردار دیابتی دارای فشار خون طبیعی و ۸ نفر (۵۳٫۳%) از مادران باردار دیابتی دارای فشار خون بالا، به وقفه های تنفسی خواب مبتلا بودند و احتمال ابتلاء به فشار خون در مادران دارای وقفه های تنفسی خواب، ۴٫۵ برابر مادران فاقد وقفه های تنفسی خواب بود.
نتیجه گیری: بین وقفه های تنفسی خواب و فشار خون بالای مادران مبتلا به دیابت بارداری ارتباط وجود دارد.