مقاله ارتباط بین هوش هیجانی و وضعیت تحصیلی در دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل (مقاله کوتاه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در توسعه ی آموزش جندی شاپور از صفحه ۸۰ تا ۸۷ منتشر شده است.
نام: ارتباط بین هوش هیجانی و وضعیت تحصیلی در دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل (مقاله کوتاه)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هوش هیجانی
مقاله وضعیت تحصیلی
مقاله معدل
مقاله دانشجویان دندانپزشکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احسانی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: صباراد لیدا
جناب آقای / سرکار خانم: جهانیان ایمان
جناب آقای / سرکار خانم: خیرخواه فرزان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هوش هیجانی به معنای ظرفیت ادراک، ابراز، شناخت، کاربرد و مدیریت هیجان ها در خود و دیگران است. مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط بین وضعیت تحصیلی و هوش هیجانی در دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل طراحی شده است. این مطالعه توصیفی_تحلیلی بر روی تمام ۹۳ نفر از دانشجویان دندانپزشکی سال های چهارم، پنجم و ششم دانشگاه علوم پزشکی بابل در سال تحصیلی ۱۳۹۱-۹۲ انجام شد. جهت تعیین میزان هوش هیجانی از پرسشنامه هوش هیجانی بار آن استفاده شد. معدل دانشجویان به عنوان شاخص وضعیت تحصیلی در نظر گرفته شد. اطلاعات با استفاده از نسخه ۱۸ نرم افزار SPSS و آزمون آماری T-test مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. میانگین هوش هیجانی ۳۵۳٫۴۹ بود و کمترین میانگین مربوط به خرده مقیاس تحمل استرس و بیشترین میانگین مربوط به خرده مقیاس همدلی کردن بود. بین خرده مقیاس هوش هیجانی در ورودی های مختلف اختلاف معناداری وجود نداشت (P>0.05). نمره کل هوش هیجانی در دختران به طور معناداری بیشتر از پسران بود (P=0.01). همچنین نمره دختران در خرده مقیاس های واقع گرایی، روابط بین فردی، خوش بینی، همدلی و خود ابرازی به طور معناداری از پسران بیشتر بود. بین روند تحصیلی دانشجویان بومی و غیر بومی (خوابگاهی) سال چهارم، پنجم و ششم طی سال های تحصیلی آن ها تفاوت معناداری وجود نداشت (P>0.05). نمره کل هوش هیجانی در دختران به طور معناداری بیشتر از پسران بود. بین روند تحصیلی دانشجویان بومی و خوابگاهی در هر یک از سه ورودی تفاوت معناداری وجود نداشت. بین هوش هیجانی و وضعیت تحصیلی رابطه معناداری وجود نداشت.