مقاله ارتباط بین هوش هیجانی و مهارت ارتباطی پرستاران با بیمار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۳ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین از صفحه ۳۴ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: ارتباط بین هوش هیجانی و مهارت ارتباطی پرستاران با بیمار
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هوش هیجانی
مقاله ارتباط
مقاله پرستاران
مقاله بیماران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مافی لیلا
جناب آقای / سرکار خانم: آصف زاده سعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه: هوش هیجانی در موفقیت افراد در سازمان های بهداشتی و درمانی اهمیت زیادی دارد و پرستارانی که از هوش هیجانی بالاتری برخوردارند، می توانند با ارتباط مناسب با بیماران باعث ارتقای مراقبت ها و افزایش سطح رضایت مندی شوند.
هدف: مطالعه به منظور تعیین ارتباط بین هوش هیجانی و مهارت ارتباط با بیمار در پرستاران انجام شد.
مواد و روش ها: این مطالعه تحلیلی در سال ۱۳۹۱ بر روی ۸۰ پرستار زن و مرد شاغل در بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی قزوین انجام شد که به صورت سهمیه ای از هر بیمارستان انتخاب شدند. پرسش نامه های هوش هیجانی و مهارت ارتباطی توسط آن ها تکمیل و داده ها با آزمون های آماری همبستگی پیرسون، تی و آنالیز واریانس تحلیل شدند.
یافته ها: بین همه حیطه های هوش هیجانی و کیفیت ارتباط با بیمار رابطه مثبت و معنی داری وجود داشت. تفاوت های جمعیتی (جنس، سن، سابقه کاری، سطح تحصیلات و نوع استخدام) ارتباط معنی داری با هوش هیجانی و مهارت های ارتباطی نداشتنند.
نتیجه گیری: با توجه به یافته ها، از آن جا که افزایش هوش هیجانی، شیوه ای موثر جهت ارتقای مهارت های ارتباطی پرستاران و در نتیجه بهبود کیفیت مراقبت است، پیشنهاد می شود آموزش هوش هیجانی در بیمارستان ها مورد توجه قرار گیرد.