مقاله ارتباط بین هوش معنوی و سلامت عمومی دانشجویان پرستاری شهر تهران ۱۳۹۱ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین ۱۳۹۳ در مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی از صفحه ۱ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: ارتباط بین هوش معنوی و سلامت عمومی دانشجویان پرستاری شهر تهران ۱۳۹۱
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هوش معنوی
مقاله سلامت عمومی
مقاله دانشجویان پرستاری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هروی کریموی مجید
جناب آقای / سرکار خانم: رژه ناهید
جناب آقای / سرکار خانم: شریف نیا سیدحمید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: دانشجویان پرستاری با گستره وسیعی ازمشکلات وابسته به سلامت مواجهه هستند. از طرفی نقش هوش معنوی به عنوان یک رویکرد نوین در بهداشت روانی، سلامت جسمانی و کارکرد اجتماعی کارآمد، بسیار مهم شمرده میشود. هدف این مطالعه تعیین رابطه بین هوش معنوی و سلامت عمومی دانشجویان پرستاری دانشگاههای شهر تهران در سال ۱۳۹۱ بود. روشها: پژوهش از نوع توصیفی همبستگی است. بر اساس فرمول تعیین حجم نمونه تصادفی با فرمول مورگان تعداد ۳۲۰ نفر از دانشجویان دوره کارشناسی پرستاری دانشگاه های شهر تهران به طور تصادفی ساده انتخاب شدند. برای جمعآوری اطلاعات، از پرسشنامه جمعآوری اطلاعات دموگرافیک، پرسشنامه هوش معنوی عبدالله زاده ونسخه فارسی پرسشنامه سلامت عمومی (۲۸GHQ-) استفاده شد. تجزیه و تحلیل با استفاده از آزمون های تی مستقل، آنالیز واریانس یک طرفه، ضرایب همبستگی و آزمون رگرسیون خطی انجام گردید.
نتایج: بین هوش معنوی و سلامت عمومی رابطه معنادار و مثبتی وجود داشت (p<0.005). از بین مشخصات جمعیت شناختی (سن، جنسیت، وضعیت تاهل، محل سکونت، سال تحصیلی)، تنها معدل با هوش معنوی (p<0.016)، و سلامت عمومی (p<0.025)، رابطه معناداری داشت.
نتیجه گیری: هوش معنوی بالاتر با سلامت عمومی بهتر دانشجویان همراه بود. به نظر میرسد ارتقای هوش معنوی باعث افزایش سلامت جسمانی و روانی دانشجویان پرستاری و در نتیجه بهبود کیفیت مراقبت از بیمارانشان می شود.