مقاله ارتباط بین میزان قوس طولی داخلی کف پا با تعادل ایستا و پویا در پسران دانش آموز ۱۲ تا ۱۴ سال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۸۸ در طب ورزشی (حرکت) از صفحه ۱۰۷ تا ۱۲۵ منتشر شده است.
نام: ارتباط بین میزان قوس طولی داخلی کف پا با تعادل ایستا و پویا در پسران دانش آموز ۱۲ تا ۱۴ سال
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قوس طولی داخلی کف پا
مقاله تعادل ایستا
مقاله تعادل پویا
مقاله آزمون نقش کف پا
مقاله شاخص استاهلی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی سیدحامد
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمی بهنام
جناب آقای / سرکار خانم: فرامرزی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این تحقیق، بررسی ارتباط بین میزان قوس طولی داخلی کف پا با تعادل ایستا و پویا در پسران دانش آموز ۱۲ تا ۱۴ سال بود.روش تحقیق از نوع همبستگی – توصیفی است. جامعه آماری تحقیق تمامی مدارس راهنمایی پسرانه شهرستان شهرکرد بودند که با استفاده از نمونه گیری خوشه ای تعدادی از آنها انتخاب شدند. نمونه آماری تحقیق ۹۰ نفر بودند که با توجه به محدودیت ها از میان دانش آموز پسر این مدارس به صورت تصادفی و هدفمند انتخاب شدند. ابتدا از تمامی آزمودنی ها آزمون نقش کف پا به عمل آمد و قوس کف پای آنها با استفاده از شاخص استاهلی (Staheli index (SI)) به صورت کمی طبقه بندی شد. سپس با توجه به محدودیت های مورد نظر، آزمودنی ها با میانگین و انحراف معیار سن ۱۳±۰٫۸۲ سال، وزن ۴۷±۷٫۱۹ کیلوگرم و قد ۱٫۵۴±۰٫۰۸۶ متر در سه گروه ۳۰ نفره، گروه ۱) آزمودنی های با SI<0.44، گروه ۲) آزمودنی های با قوس کف پای ۰٫۴۴£SI£۰٫۸۹ و گروه ۳) آزمودنی با قوس کف پای SI>0.89 به صورت هدفمند طبقه بندی شدند. سپس از هر گروه آزمون تعادلی ایستادن روی یک پا برای سنجش تعادل ایستا و آزمون تعادلی گردش ستاره (SEBT) به منظور سنجش تعادل پویا به عمل آمد. در نهایت داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS14 و آزمون همبستگی تجزیه و تحلیل آماری شد. نتایج نشان داد که بین میزان قوس کف پا با تعادل ایستا رابطه معنی داری وجود ندارد (P= 0.608)، ولی ارتباط معنی داری بین میزان قوس کف پا با تعادل پویا مشاهده شد (P= 0.000). بنابراین به نظر می رسد که میزان قوس طولی داخلی کف پا ارتباط معنی داری با عملکرد پویای افراد دارد و به جز گیرنده های حسی – عمقی کف پا، سطح کف پا نیز در کنترل پوسچر پویا تاثیر دارد. از این رو نتایج بر اساس نتایج بین میزان قوس طولی داخلی کف پا و حفظ تعادل بدن ارتباط وجود دارد.