مقاله ارتباط بین میزان آشنایی دبیران تربیت بدنی از فناوری اطلاعات با سبک رهبری آنها در مقطع متوسطه شهر اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در فصلنامه تحقیقات در علوم زیستی ورزشی از صفحه ۲۷ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: ارتباط بین میزان آشنایی دبیران تربیت بدنی از فناوری اطلاعات با سبک رهبری آنها در مقطع متوسطه شهر اصفهان
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فناوری اطلاعات
مقاله استفاده از رایانه
مقاله سطح توانایی های رایانه ای
مقاله سبک رهبری تحولی
مقاله سبک رهبری تبادلی
مقاله سبک رهبری آزاد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خاکپور مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمی قاسم
جناب آقای / سرکار خانم: نمازی زاده مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این تحقیق با هدف تعیین ارتباط بین میزان آشنایی دبیران تربیت بدنی از فنآوری اطلاعات با سبک رهبری آنها در مقطع متوسطه سال ۱۳۸۹ انجام گرفت. جامعه آماری این تحقیق، کلیه دبیران تربیت بدنی شهر اصفهان، با تعداد ۲۱۹ نفر بود. حجم نمونه ۱۶۸ نفر برآورد گردید که به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شد. تحقیق از نوع همبستگی است که به شیوه پیمایشی اجرا گردید. جهت اندازه گیری میزان آشنایی آزمودنی ها از فنآوری اطلاعات، از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید که روایی آن از طریق آزمون کندال ۰٫۸۰ و پایایی آن بر اساس ضریب آلفای کرونباخ ۰٫۹۳ برآورد گردید و جهت تعیین سبک رهبری از پرسشنامه استاندارد مدل باس و اولیو که روایی آن ۰٫۸۱ و پایایی آن ۰٫۹۰ برآورد شده بود استفاده گردید. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی و با استفاده از نرم افزار spss نسخه ۱۸ انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد که بین میزان آشنایی دبیران از فنآوری اطلاعات با سبک رهبری تحولی (p£۰٫۰۱ و r=0.22) رابطه مثبت و معنی دار و با سبک رهبری آزاد (p£۰٫۰۱ و r=-0.27) رابطه منفی، ولی معنی داری وجود دارد ولی بین مولفه های فنآوری اطلاعات یعنی استفاده از رایانه و سطح توانایی های رایانه ای با سبک های رهبری تحولی، تبادلی و آزاد رابطه معنی داری مشاهده نشد. همچنین بین مولفه های استفاده از رایانه یعنی استفاده از اینترنت، استفاده سخت افزاری، نرم افزاری و استفاده دستورالعملی، تنها بین استفاده از اینترنت و سبک رهبری آزاد (p£۰٫۰۱ و r=-0.21) رابطه منفی، ولی معنی دار است. همچنین بین میزان آشنایی دبیران تربیت بدنی از فنآوری اطلاعات با سبک رهبری تحولی و آزاد از لحاظ ناحیه، داشتن رایانه شخصی و دسترسی به شبکه اینترنت در مدرسه و سبک های رهبری تبادلی و آزاد از لحاظ جنسیت، و سبک رهبری تبادلی از لحاظ رده سنی، و سبک های رهبری تحولی و تبادلی از لحاظ مدرک تحصیلی تفاوت معنی داری مشاهده گردید.