مقاله ارتباط بین مدیریت سود و ناتوانی مالی شرکت ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی) از صفحه ۷۷ تا ۸۸ منتشر شده است.
نام: ارتباط بین مدیریت سود و ناتوانی مالی شرکت ها
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دستکاری در حساب ها
مقاله مدیریت سود
مقاله هموارسازی سود
مقاله ناتوانی مالی
مقاله ورشکستگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورزمانی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: پویان راد مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به اهمیت دو مقوله وضعیت مالی شرکت ها و دستکاری در حساب ها بر آن شدیم تا ارتباط بین ناتوانی مالی شرکت ها (ورشکستگی) و مدیریت سود که به ترتیب از موضوعات اصلی طبقه بندی شرکت ها و دستکاری در حساب ها می باشند را مورد بررسی قرار دهیم.
از این رو هموارسازی سود را به عنوان بخشی از مدیریت سود به دو بخش واقعی و ساختگی تقسیم بندی نموده و ارتباط هر یک را جداگانه در سه سطح سود (ناویژه، عملیاتی و ویژه) با وضعیت شرکت ها مورد آزمون قرار دادیم. در پژوهش حاضر از داده های ۳۳ شرکت ورشکسته (مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت) و ۳۳ شرکت غیر ورشکسته فعال در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی ۱۳۸۷-۱۳۸۰ استفاده شده است. فرضیه های پژوهش از طریق آزمون های آماری t و رگرسیون لجستیک آزمون شده است.
نتایج پژوهش نشان می دهد که بین متغیرهای پژوهش در هموارسازی واقعی سود یک همبستگی نسبتا قوی و هم جهت وجود دارد و در ارتباط با هموارسازی ساختگی سود ارتباط معناداری بین متغیرهای پژوهش مشاهده نشد.