مقاله ارتباط بین عفونت هلیکوباکترپیلوری و ازوفاژیت اروزیو در بیماران مراجعه کننده با علائم رفلاکس معده به مری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین ۱۳۹۳ در مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل از صفحه ۷ تا ۱۳ منتشر شده است.
نام: ارتباط بین عفونت هلیکوباکترپیلوری و ازوفاژیت اروزیو در بیماران مراجعه کننده با علائم رفلاکس معده به مری
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رفلاکس معده به مری
مقاله ازوفاژیت اروزیو
مقاله ازوفاژیت غیر اروزیو
مقاله عفونت هلیکوباکتر پیلوری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سیادتی سپیده
جناب آقای / سرکار خانم: فتوک کیایی سیده زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: شکری شیروانی جواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: بیماری ریفلاکس گاستروازوفاژیال(Gastroesophageal reflux diseas-GERD-)  یکی از بیماری های شایع دستگاه گوارش است. بعضی از پژوهش ها یک ارتباط منفی (معکوس) بین هلیکوباکترپیلوری و این بیماری گزارش کرده اند. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط بین عفونت هلیکوباکترپیلوری با ازوفاژیت اروزیو در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بابل، می باشد.
مواد و روشها: در این مطالعه مقطعی تعداد ۹۱۱ بیمار (۴۸۵ مرد و ۴۲۶ زن) با شکایت سوزش سردل و برگشت اسید تحت آندوسکوپی فوقانی قرار گرفتند. دو نمونه از آنتر و تنه معده گرفته شد و جهت بررسی گاستریت و هلیکوباکترپیلوری به واحد پاتولوژی ارسال شد. سپس شیوع عفونت در دو گروه بیماران دارای اروزیون (Erosive reflux disease-ERD-) (574 نفر) و گروه بدون اروزیون (Nonerosive reflux disease-NERD-) (346 نفر) در اندوسکوپی، مورد بررسی قرار گرفت. متغییرهای دیگری شامل سن، جنس، مصرف سیگار، اپیوم، BMI، وجود هرنی هیاتال، وجود اولسر دئودنوم همزمان، وجود گاستریت و همچنین بررسی ازوفاژیت و شدت آن نیز در دو گروه مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفت.
یافته ها: در این مطالعه ۹۱۱ نفر با میانگین سنی ۴۵٫۷±۱۶٫۲ سال مورد بررسی قرار گرفتند. ارتباط معنی داری بین حضور هلیکوباکترپیلوری و ابتلا به رفلاکس اروزیو وجود نداشت. ارتباط معنی داری بین سن بالاتر از ۵۰ سال، جنس مذکر، اولسر دئودنوم، هرنی هیاتال، گاستریت شدید با ابتلا به رفلاکس اروزیو وجود دارد (p<0.05) ولی ارتباط معنی داری بین مصرف سیگار، اپیوم و BMI با رفلاکس اروزیو یافت نشد.
نتیجه گیری: نتایج مطالعه نشان داد که بین ابتلا به رفلاکس اروزیو و ابتلا به هلیکوباکترپیلوری ارتباطی وجود ندارد، اما به منظور بررسی نقش آن و تاثیر درمان هلیکوباکترپیلوری در ابتلا به رفلاکس اروزیو نیاز به مطالعات بیشتری می باشد.