مقاله ارتباط بین عدالت سازمانی درک شده با کیفیت زندگی کاری در کارکنان یک بیمارستان منتخب در شهر اهواز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تیر ۱۳۹۳ در مجله ایرانی اخلاق و تاریخ پزشکی از صفحه ۵۸ تا ۶۹ منتشر شده است.
نام: ارتباط بین عدالت سازمانی درک شده با کیفیت زندگی کاری در کارکنان یک بیمارستان منتخب در شهر اهواز
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عدالت سازمانی
مقاله کیفیت زندگی کاری
مقاله بیمارستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امین بیدختی علی اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: مردانی ابراهیم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
عدالت سازمانی، به دلیل تاثیرات مهم بر نگرش و رفتارهای کارکنان دارای اهمیت ویژه ای است. از طرفی، کیفیت زندگی کاری بالا به عنوان پیش نیاز اساسی توانمندسازی منابع انسانی مورد نیاز در سیستم های مراقبت بهداشتی شناخته شده است. هدف این مطالعه تعیین ارتباط عدالت سازمانی درک شده با کیفیت زندگی کاری کارکنان بیمارستان بود. در این مطالعه توصیفی و همبستگی، نمونه شامل ۲۶۸ نفر از کارکنان یک بیمارستان دولتی در شهر اهواز بودند که به روش سرشماری انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه های مشخصات جمعیت شناختی، عدالت سازمانی Niehoff و Moorman و کیفیت زندگی کاری گردآوری شدند. سپس با بهره گیری از آمار توصیفی و استنباطی تحلیل گردیدند. کیفیت زندگی کاری کارکنان به ترتیب در 64.2 درصد (۱۷۲ نفر) در سطح متوسط، ۱۶ درصد (۴۳ نفر) در سطح نسبتا مطلوب، ۱۳ درصد (۳۵ نفر) در سطح نامطلوب و ۶٫۸ درصد (۱۸ نفر) در سطح مطلوب قرار داشت. دیگر یافته ها نشان داد بین ادراک عدالت سازمانی در حیطه های توزیعی و رویه ای با کیفیت زندگی کاری ارتباط مثبت و معنی دار وجود دارد. از آن جا که بین عدالت سازمانی درک شده با کیفیت زندگی کاری ارتباط معنی دار وجود داشته است، مدیران بیمارستان ها باید به مفهوم عدالت سازمانی که کیفیت زندگی کاری را افزایش می دهد، توجه نمایند.