مقاله ارتباط بین شاخص توده بدنی و وزن گیری دوران بارداری مادر با زایمان زودرس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۲ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین از صفحه ۱۳ تا ۱۹ منتشر شده است.
نام: ارتباط بین شاخص توده بدنی و وزن گیری دوران بارداری مادر با زایمان زودرس
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بارداری
مقاله شاخص توده بدنی
مقاله افزایش وزن
مقاله زایمان زودرس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پاک نیت حمیده
جناب آقای / سرکار خانم: موحد فریده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه: در مطالعه های گذشته، ارتباط های متناقضی بین شاخص توده بدنی مادر، افزایش وزن دوران بارداری، پیامد باردار و زایمان زودرس گزارش شده است.
هدف: مطالعه به منظور تعیین ارتباط بین شاخص توده بدنی و وزن گیری دوران بارداری مادر با زایمان زودرس انجام شد.
مواد و روش ها: این مطالعه تحلیلی طی سال های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ در استان قزوین انجام شد. ۱۶۵۰ زن باردار ۱۸ تا ۳۵ ساله با سن بارداری کم تر از ۱۲ هفته به طور تصادفی از ۵ شهرستان این استان انتخاب شدند که ۲۷۴ نفر به علت داشتن بیماری زمینه ای، پارگی زودرس کیسه آب یا مراقبت ناکامل دوران بارداری از مطالعه خارج شدند. شاخص توده بدنی در اولین معاینه تعیین و میزان وزن گیری در طول بارداری و زایمان زودرس خود به خودی (کم تر از ۳۷ هفته) ثبت شد. داده ها با آزمون های آماری تی وکای دو تحلیل شدند.
یافته ها: میزان بروز زایمان زودرس دروزن کم تر از طبیعی نسبت به سایر گروه های بالاتر بود، ولی این اختلاف معنی دار نبود. در مادران با وزن طبیعی و با اضافه وزن که میزان وزن گیری کم تر از حد توصیه شده داشتند، میزان وقوع زایمان زودرس بیش تر بود (P=0.01 و P=0.02). شاخص توده بدنی در ابتدای بارداری و وزن گیری دوران بارداری هردو در زایمان زودرس موثر بودند.
نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد بین شاخص توده بدنی و وزن گیری غیرطبیعی با زایمان زودرس رابطه وجود دارد. بنابراین برنامه آموزشی و خدمات بهداشتی و مشاوره تغذیه برای خانم ها در سن باروری توصیه می شود.