مقاله ارتباط بین سطح ویتامین D سرم با شدت بیماری آرتریت روماتوئید که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دی ۱۳۹۲ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین از صفحه ۲۵ تا ۳۱ منتشر شده است.
نام: ارتباط بین سطح ویتامین D سرم با شدت بیماری آرتریت روماتوئید
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آرتریت روماتوئید
مقاله کمبود ویتامین D
مقاله شدت بیماری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباسی مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: فرزام سیدامیر
جناب آقای / سرکار خانم: یزدی زهره
جناب آقای / سرکار خانم: اکبری آناهیتا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه: ویتامین D می تواند نقش مهمی در تنظیم سیستم ایمنی بدن داشته باشد و مطالعه های اخیر ارتباط بین سطح سرمی ویتامین D و بیماری های اتوایمیون از جمله آرتریت روماتوئید را مطرح کرده اند.
هدف: مطالعه به منظور تعیین ارتباط بین سطح سرمی ویتامین D و شدت بیماری آرتریت روماتوئید انجام شد.
مواد و روش ها: این مطالعه مقطعی در سال ۱۳۹۱ بر روی ۱۵۳ بیمار مبتلا به آرتریت روماتوئید مراجعه کننده به بیمارستان بوعلی سینای قزوین که مکمل ویتامین D مصرف نمی کردند، انجام شد. شدت بیماری با استفاده از معیار(Disease Activity Score 28) DAS28  و شدت درد بیماران با استفاده از Visual Analogues Scale) VAS) ارزیابی شد. داده ها با آزمون های آماری تی، مجذور کای و همبستگی پیرسون تحلیل شدند.
یافته ها: کمبود ویتامین D در ۱۰۵ بیمار (%۶۸٫۶) گزارش شد. بیماران بر اساس نتایج DAS28 تعداد ۸۶ نفر (%۵۶٫۲) در گروه خفیف، ۳۳ نفر (%۲۱٫۵) در گروه متوسط و ۳۴ نفر (%۲۲٫۲) در گروه شدید بیماری قرار گرفتند. همبستگی منفی آماری معنی داری بین سطح سرمی ویتامین D با شدت بیماری برحسب DAS28 و همچنین سطح (Erythrocyte Sedimentation Rate) ESR سرم و میزان درد بیماران بر اساس معیار VAS دیده شد.
نتیجه گیری: با توجه به یافته ها، کمبود ویتامین D در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید شایع است و بین میزان سطح سرمی ویتامین D و شدت بیماری ارتباط معنی دار معکوس وجود دارد.