مقاله ارتباط بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی و محیط زیست (مطالعه موردی کشورهای منتخب) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در علوم اقتصادی از صفحه ۱ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: ارتباط بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی و محیط زیست (مطالعه موردی کشورهای منتخب)
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله محیط زیست
مقاله سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI)
مقاله روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پژویان جمشید
جناب آقای / سرکار خانم: زندی فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
طی دهه های اخیر، ارتباط میان سطح توسعه یافتگی کشورها و میزان دستیابی به استانداردهای زیست محیطی کانون توجه محققان قرار گرفته است. این موضوع در حوزه اقتصاد نیز با رویکردی خاص مورد توجه قرار گرفته است. در این حوزه، در کنار اثرات اقتصادی و سرریز دانش FDI، ارتباط بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی و کیفیت محیط زیست یکی از موضوعاتی است که از جایگاه برجسته ای برخوردار است. در این مطالعات فرض شده که در شرایط جهانی شدن، وجود مقررات زیست محیطی آسان تر در کشورهای در حال توسعه تبدیل به یک مزیت نسبی جذاب برای ورود سرمایه خارجی آلودگی زا می شود. این مباحث منجر به شکل گیری فرضیه لنگرگاه آلودگی گردیده است. این فرضیه اشاره به این وضعیت دارد که کشورهای توسعه یافته، بویژه کشورهایی که در صنایع آلاینده فعالیت دارند عمدتا تمایل دارند صنایع آلاینده خود را به کشورهایی که دارای استانداردهای زیست محیطی ضعیف تری هستند، گسیل دارند. در این راستا، بررسی ارتباط بین FDI و کیفیت محیط زیست به عبارتی آزمون فرضیه لنگرگاه آلودگی هدف اصلی این مطالعه بوده است. بدین منظور ابتدا کشورها از لحاظ توسعه یافتگی به سه گروه درآمدی شامل کشورهای با درآمد بالا، متوسط و پایین تفکیک شده و سپس بر اساس مدل همزمان طراحی شده بر اساس داده های تلفیقی (پانل) و با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) برای دوره زمانی ۲۰۰۴ – ۱۹۹۶، اثرات مستقیم و غیرمستقیم سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر روی کیفیت محیط زیست از طریق سه مجرای اثر مستقیم، اثر مقیاس تولید و اثر ترکیب صنایع در اقتصاد کشور میزبان بررسی شده است. نتایج بدست آمده بیانگر آن است که فرضیه لنگرگاه آلودگی در کشورهای با درآمد متوسط و کشورهای با درآمد پایین به عنوان کشورهای در حال توسعه تایید می شود و جریان ورودی FDI عامل بروز اختلالات زیست محیطی در کشورهای در حال توسعه به عنوان کشور میزبان می شود.