مقاله ارتباط بین سبک های رهبری مدیران مدارس و نیازهای انگیزشی معلمان تربیت بدنی بر اساس نظریه مک گریگور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۱ در پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی (علوم حرکتی و ورزش) از صفحه ۷۳ تا ۸۵ منتشر شده است.
نام: ارتباط بین سبک های رهبری مدیران مدارس و نیازهای انگیزشی معلمان تربیت بدنی بر اساس نظریه مک گریگور
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله معلم تربیت بدنی
مقاله سبک های رهبری
مقاله نظریه مک گریگور
مقاله مدیران مدرسه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورسلطانی زرندی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: فرجی رسول
جناب آقای / سرکار خانم: الهیاری محبوبه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه بین سبک های رهبری تحول گرا و عمل گرای مدیران مدارس و نیازهای انگیزشی معلمان تربیت بدنی بر اساس نظریه X و Y مک گریگور بود. مطابق فرضیه نظریه Y، انسان موجودی مسوولیت پذیر است و علاقه به کار در ذات و فطرت اوست چنین فردی خودکنترل و خودانگیزش است، در حالی که بر طبق مفروضه X، انسان موجودی کارگریز و راحت طلب است و تنها راه واداشتن او به کار اجبار و کنترل مستقیم و ترساندن از تنبیه است. جامعه آماری این تحقیق تمامی معلمان تربیت بدنی استان آذربایجان غربی بود (N=640)، ۲۴۱ معلم به صورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. پس از تایید روایی صوری و محتوایی پرسشنامه های چندعاملی رهبری (MLQ) باس و آلیو (۱۹۹۵) و نیازهای انگیزشی آلان چاپمن (۲۰۰۲) توسط متخصصان، پایایی آن ها در یک مطالعه راهنما و به روش آلفای کرونباخ به ترتیب a=0.906 و a=0.940 محاسبه شد. نتایج رابطه مثبت و معنی داری بین سبک های رهبری تحول گرا (sig=0.001 و r=0.538) و عمل گرا (sig=0.001 و r=0.445) با مفروضه های نظریه Y مک گریگور نشان داد (P<0.01). بین سبک رهبری بی خاصیت و مفروضه های نظریه Y رابطه منفی غیرمعنی دار مشاهده شد (sig=0.216 و r=-0.080). همچنین، بین اولویت سبک های رهبری مدیران مدارس تفاوت معنی داری وجود داشت (P<0.01) و سبک رهبری تحول گرا (۲٫۳۴۵±۰٫۸۵۲) در اولویت اول و سبک های رهبری عمل گرا (۱٫۹۲۸±۰٫۷۱۳) و بی خاصیت (۱٫۲۵۲±۰٫۹۷۲) در اولویت های بعدی بودند. از دیدگاه معلمان تربیت بدنی، وضعیت موجود در مدارس این استان با مفروضه های نظریه X هم خوانی داشت. نتیجه اینکه مدیران تحول گرا تمایل و اعتقاد بیشتری به مفروضه های نظریه Y دارند و این مدیران با داشتن نگرش Y به کارکنان خود، توانایی ایجاد انگیزش بیشتری خواهند داشت.