مقاله ارتباط بین سبک های ترجیحی یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی زنجان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در توسعه آموزش در علوم پزشکی از صفحه ۵۱ تا ۶۱ منتشر شده است.
نام: ارتباط بین سبک های ترجیحی یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی زنجان
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سبک یادگیری
مقاله پیشرفت تحصیلی
مقاله دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قهرمانی زینب
جناب آقای / سرکار خانم: امینی کوروش
جناب آقای / سرکار خانم: روحانی مهین
جناب آقای / سرکار خانم: اقوامی مژگان السادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: سبک یادگیری یکی از عوامل تاثیرگذار در پیشرفت تحصیلی است. از این رو توجه به سبک یادگیری در یک نظام آموزشی موفق ضروری است. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط بین سبک های یادگیری با میانگین نمره پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی زنجان در سال ۱۳۹۲ انجام گردید.
روش بررسی: در این مطالعه همبستگی
۲۰۸ نفر از دانشجویانی که حداقل یک ترم در دانشکده پرستاری و مامایی زنجان، مشغول به تحصیل بوده اند، به شکل تصادفی منظم انتخاب شدند. مقیاس اصلاح شده سبک های یادگیری کلب ۳٫۱ (ویرایش ۲۰۰۵) و پرسشنامه ویژگی های دموگرافیک جهت تکمیل با رعایت توجهات اخلاقی در اختیار آن ها قرار گرفت. پس از جمع آوری داده ها، تجزیه و تحلیل توصیفی و استنباطی بر روی داده ها انجام گرفت.
یافته ها: نتایج حکایت از این داشت که بالاترین میانگین مربوط به سبک یادگیری مفهوم سازی انتزاعی (۳۳٫۳۵±۵٫۷۶) و پایین ترین میانگین مربوط به تجربه عینی (۲۶٫۱۶±۶٫۲۲) بود. به عبارتی اکثر دانشجویان در این بررسی، به ترتیب از سبک یادگیری جذب کننده و واگرا در یادگیری خود بهره می برند. همچنین بین سبک و شیوه یادگیری آزمایشگری فعال و پیشرفت تحصیلی دانشجویان مورد بررسی ارتباط معنادار وجود دارد (r=0.136،P<0.05).
نتیجه گیری: از آنجایی که عمده سبک های یادگیری دانشجویان در این مطالعه عبارت بودند از سبک های یادگیری جذب کننده و واگرا و با عنایت به وجود ارتباط معنادار بین سبک یادگیری و پیشرفت تحصیلی آن ها توصیه می شود مدرسین ضمن توجه به این مهم، از روش های عملی و دادن زمان و در گیر کردن دانشجو در فعالیت های تحلیلی و تشریحی در تدریس خود بهره گیرند.