مقاله ارتباط بین رضایت شغلی، هوش هیجانی و تعهد سازمانی کارکنان ادارات تربیت بدنی دانشگاه های تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی از صفحه ۴۵ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: ارتباط بین رضایت شغلی، هوش هیجانی و تعهد سازمانی کارکنان ادارات تربیت بدنی دانشگاه های تهران
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هوش هیجانی
مقاله رضایت شغلی
مقاله تعهد سازمانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نظریان مادوانی عباس
جناب آقای / سرکار خانم: مختاری دینانی مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این پژوهش، بررسی ارتباط بین رضایت شغلی، هوش هیجانی و تعهد سازمانی کارکنان ادارات تربیت بدنی دانشگاه های تهران بود. نمونه آماری برابر با جامعه آماری، شامل تمامی کارشناسان تربیت بدنی دانشگاه های دولتی (۸۱ نفر) و آزاد (۱۶ نفر) شهر تهران بود که در سال تحصیلی ۹۲-۱۳۹۱ در این دانشگاه ها، مشغول به فعالیت بودند. روش تحقیق، توصیفی و از نوع همبستگی بوده و جمع آوری اطلاعات به شکل میدانی انجام گرفته است. به منظور جمع آوری داده ها، از پرسشنامه هوش هیجانی سایبریا شرینگ (۱۹۹۸)، تعهد سازمانی پورتر و همکاران (۱۹۷۴) و رضایت شغلی اسمیت و همکاران (۱۹۶۹) استفاده شد. از آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی) ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه) در تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج نشان داد که رابطه بین هوش هیجانی و رضایت شغلی (r=0.3، p£۰٫۰۱)، هوش هیجانی و تعهد سازمانی (r=0.35، p£۰٫۰۱)، رضایت شغلی و تعهد سازمانی (r=0.69، p£۰٫۰۱)، معنادار می باشد. همچنین میان هوش هیجانی با رضایت شغلی و هوش هیجانی با تعهد سازمانی نیز رابطه ای چندگانه وجود دارد که هوش هیجانی ۱۹ درصد از واریانس رضایت شغلی، (F=9.23، R2=0.19، p£۰٫۰۰۱) و ۱۷ درصد از واریانس تعهد سازمانی (F=8.05، R2=0.17، p£۰٫۰۰۱) را تبیین می کند. به نظر می رسد تفویض اختیار بیشتر به کارکنان شایسته، تقویت روحیه همکاری تیمی در افراد، و برگزاری کارگاه آموزش و شناساندن هوش هیجانی و راهکارهای استفاده صحیح و مناسب از آن در محیط کار، بتواند در تقویت تعهد سازمانی کارکنان ادارات تربیت بدنی موثر واقع شود.