مقاله ارتباط بین دریافت درشت مغذی ها با سندرم متابولیک در بزرگسالان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۲ در پژوهنده از صفحه ۲۳ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: ارتباط بین دریافت درشت مغذی ها با سندرم متابولیک در بزرگسالان
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سندرم متابولیک
مقاله کربوهیدرات
مقاله درشت مغذی ها
مقاله رژیم غذایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسین پورنیازی سمیه
جناب آقای / سرکار خانم: فلاح عارفه
جناب آقای / سرکار خانم: میرمیران پروین
جناب آقای / سرکار خانم: عزیزی فریدون

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: یافته های مطالعات در زمینه ارتباط بین دریافت درشت مغذی ها با سندرم متابولیک متناقض می باشد. هدف از این مطالعه تعیین رابطه بین درشت مغذی ها با سندرم متابولیک در افراد بزرگسال مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان آیت ا… طالقانی در سال ۱۳۸۸ می باشد.
مواد و روشها: این مطالعه مورد-شاهدی، بر روی افراد بزرگسال (۵۵-۲۵ سال) صورت گرفت. ۸۰ فرد مبتلا به سندرم متابولیک به عنوان گروه مورد و ۱۶۰ فرد فاقد سندرم متابولیک به عنوان گروه شاهد وارد مطالعه شده و بر مبنای جنس و سن (با فاصله گروههای سنی ۵ سال) با یکدیگر همسان سازی شدند. بیماران مبتلا به سندرم متابولیک بر اساس معیار پانل درمانی بزرگسالان شناسایی شدند. شاخصهای تن سنجی و بیوشیمیایی تعیین شد. دریافت رژیم غذایی با استفاده از پرسشنامه نیمه کمی بسامد خوراک که روایی و پایایی آن تعیین شده است، ارزیابی شد.
یافته ها: میزان دریافت انرژی، کربوهیدرات، پروتئین، چربی، اسید چرب اشباع، اسید چرب غیراشباع با یک باند دوگانه، و اسید چرب اشباع با بیش از یک باند دوگانه در افراد مبتلا به سندرم متابولیک بیش از افراد فاقد سندرم متابولیک بود. نسبت شانس سندرم متابولیک در دریافت کربوهیدرات بیشتر از ۵۵% کل کالری بیشتر از دریافت کمتر از ۵۵% کل کالری بود (نسبت شانس: ۲٫۱، فاصله اطمینان ۹۵%: ۴٫۴۸-۱٫۲۹).
نتیجه گیری: مبتلایان به سندرم متابولیک در مواجهه بیشتری از نظر دریافت کربوهیدرات در مقایسه با افراد بدون سندرم متابولیک هستند. انجام مطالعات تجربی بیشتر در زمینه ارتباط بین دریافت درشت مغذی ها با سندرم متابولیک ضروری است.