مقاله ارتباط بین داشتن معنا در زندگی با وضعیت استرس، اضطراب و افسردگی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال ۱۳۹۲ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران (فارسی) از صفحه ۸۳ تا ۹۲ منتشر شده است.
نام: ارتباط بین داشتن معنا در زندگی با وضعیت استرس، اضطراب و افسردگی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال ۱۳۹۲
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله معنای زندگی
مقاله استرس
مقاله افسردگی
مقاله اضطراب
مقاله دانشجو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دهداری طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: یاراحمدی رسول
جناب آقای / سرکار خانم: تقدیسی محمدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: دانشور ریحانه
جناب آقای / سرکار خانم: احمدپور جمال

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: علت بسیاری از مشکلات روان شناختی، نبود معنا در زندگی است. مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط بین داشتن معنا در زندگی با وضعیت استرس، اضطراب و افسردگی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال ۱۳۹۲ انجام شده است.
روش کار: مطالعه حاضر از نوع توصیفی – تحلیلی است. در این مطالعه ۲۲۲ دانشجوی ساکن در خوابگاه های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران، پرسشنامه های سنجش اطلاعات فردی، معنا در زندگی و سنجش اضطراب، افسردگی و استرس را تکمیل کردند. داده ها توسط SPSS18 و آزمون های همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس یک طرفه و تی مستقل تحلیل شدند.
یافته ها: میانگین سنی دانشجویان مورد مطالعه ۲۳(±۳٫۶) سال بود. از بین دانشجویان %۵۰٫۵ از آنان دارای درجاتی از افسردگی، ۷۳% دارای درجاتی از اضطراب و %۳۰٫۹ دارای درجاتی از استرس (خفیف تا خیلی شدید) بودند. نتایج نشان داد که بین میانگین نمره اضطراب با معنای زندگی ارتباط آماری معنادار و معکوس وجود دارد (p=0.04). همچنین بین میانگین نمره استرس، اضطراب و افسردگی دانشجویان همبستگی معناداری وجود داشت (p=0.05).
نتیجه گیری: داشتن معنا در زندگی یکی از متغیرهایی است که بر میزان اضطراب دانشجویان تاثیر می گذارد. در مشاوره های روان شناسی می توان با استفاده از روش های معنادرمانی، معنای زندگی و سلامت روان دانشجویان را بهبود بخشید.