مقاله ارتباط بین تعیین کننده های اجتماعی ساختاری سلامت و پیامدهای بارداری: زایمان زودرس و پارگی زودس کیسه آب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار) از صفحه ۱۰۹ تا ۱۱۵ منتشر شده است.
نام: ارتباط بین تعیین کننده های اجتماعی ساختاری سلامت و پیامدهای بارداری: زایمان زودرس و پارگی زودس کیسه آب
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زایمان زودرس
مقاله پارگی زودرس کیسه آب
مقاله عوارض بارداری
مقاله تعیین کننده های اجتماعی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امینی لیلا
جناب آقای / سرکار خانم: محمودی زهره
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: محمودی ابوالفضل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: زایمان زودرس و پارگی زودرس کیسه آب عوارض زیادی را برای مادر و نوزاد به همراه دارند، لذا شناخت عواملی که در بروز این دو پیامد نقش دارند بسیار مهم می باشد. هدف این مطالعه یافتن ارتباط بین برخی تعیین کننده های اجتماعی ساختاری سلامت و این دو پیامد بود.
مواد و روش ها: این بررسی به روش مقطعی بر روی ۹۹۰ نفر زن باردار (۲۰ – ۴۲ هفته) در بیمارستان شهید اکبرآبادی شهر تهران در فاصله بهمن ۱۳۸۸ تا فروردین ۱۳۸۹ انجام گردید. اطلاعات مربوط به تعیین کننده های اجتماعی ساختاری، از طریق پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری گردید. سپس داده ها با استفاده از آزمون های تست دقیق فیشر تجزیه تحلیل گردید و میزان p£۰٫۰۵ معنادار در نظر گرفته شد.
یافته ها: شیوع زایمان زودرس و پارگی زودرس کیسه آب به ترتیب ۳۰٫۴ و ۳۶ درصد برآورد شد. یافته ها نشان دادند بین میزان افزایش وزن در دوران بارداری و زایمان زودرس ارتباط معناداری وجود دارد
(p= 0.001). همچنین در این مطالعه بین متغیرهای سن مادر و سن بارداری با پارگی زودرس کیسه آب ارتباط معناداری مشاهده شد (P= 0.00 و P= 0.0028) اما بین سایر تعیین کننده ها با این دو پیامد ارتباط معناداری مشاهده نگردید.
نتیجه گیری: با توجه به شیوع بالای این دو پیامد بارداری و همچنین اهمیت سن و وزن مادر به عنوان یافته های قابل پیشگیری در بروز این دو پیامد، لزوم توجه و ارائه خدمات وی‍‍ژه به این گروه از مادران مشخص می گردد.