مقاله ارتباط بین تعداد سطوح دندانی ترمیم شده با آمالگام و میزان جیوه شیر مادر: یک مطالعه مقدماتی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان از صفحه ۶۴۵ تا ۶۵۱ منتشر شده است.
نام: ارتباط بین تعداد سطوح دندانی ترمیم شده با آمالگام و میزان جیوه شیر مادر: یک مطالعه مقدماتی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جیوه
مقاله آمالگام دندانی
مقاله شیر انسان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: میرزاکوچکی بروجنی پروین
جناب آقای / سرکار خانم: رشیدی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: حسنلی الهام
جناب آقای / سرکار خانم: کربلایی فر سیمین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: شیر مادر منبع تغذیه مناسبی برای نوزادان است. با وجود قابلیت تصفیه کنندگی غدد پستانی، برخی فلزات سمی از جمله جیوه می توانند به شیر مادر راه یابند. از آن جا که جیوه قسمتی از ترکیب آمالگام دندانی می باشد، هدف از این مطالعه، تعیین ارتباط بین سطوح دندانی ترمیم شده با آمالگام و میزان جیوه شیر مادر بود.
مواد و روش ها: این مطالعه مقدماتی به طور مقطعی و بر روی جامعه آماری مادران شیردهی که به مرکز بهداشتی شهر اصفهان مراجعه می کردند انجام شد. تعداد ۲۵ نفر که بین ۱۸ تا ۳۵ سال داشته و بیش از ۲ ماه از تولد نوزادشان نگذشته بود و بدون هیچ گونه بیماری خاص سیستمیک بودند انتخاب شدند. همزمان ۵ نفر از مادران که هیچ گونه ترمیم آمالگامی نداشتند نیز به عنوان گروه شاهد بررسی شدند. تعداد سطوح دندانی پرشده با آمالگام ثبت گردید. سپس از هر کدام از مادران حدود ۶ میلی لیتر شیر گرفته شد. جیوه نمونه ها به روش اسپکتروفتومتری جذب اتمی بخار سرد اندازه گیری شد و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 و آزمون های آماری t مستقل و ضریب همبستگی انجام گردید.
یافته ها: میانگین تعداد سطوح ترمیم شده با آمالگام در ۲۵ نمونه گروه مورد برابر با ۱۴٫۵۶ میکروگرم بر لیتر بود و میانگین غلظت جیوه موجود در شیر مادران ۱٫۵۷۴۸ میکروگرم بر لیتر به دست آمد. تعداد سطوح ترمیم شده با آمالگام دندانی با میانگین غلظت جیوه موجود در شیر مادران ارتباط معنی داری داشت (p value<0.001).
نتیجه گیری: با توجه به محدودیت های این مطالعه غلظت جیوه موجود در شیر مادران با تعداد سطوح ترمیم های آمالگام دندانی ارتباط دارد.