مقاله ارتباط بین بیماری پیتیریازیس ورسیکالر با میزان کلسترول و تری گلیسیرید خون در استان اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۱ در پیاورد سلامت از صفحه ۱۱۰ تا ۱۱۶ منتشر شده است.
نام: ارتباط بین بیماری پیتیریازیس ورسیکالر با میزان کلسترول و تری گلیسیرید خون در استان اصفهان
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلسترول
مقاله تری گلیسیرید
مقاله پیتیریازیس ورسیکالر
مقاله اصفهان
مقاله ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: کاظمی علی
جناب آقای / سرکار خانم: آزادی زکیه
جناب آقای / سرکار خانم: فرهید فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: معظمی پروین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: پیتیریازیس ورسیکالر یک بیماری قارچی با عامل مالاسزیا است که یک مخمر فرصت طلب و لیپوفیلیک می باشد. با توجه به لیپیوفیلیک بودن این مخمر، این مطالعه به منظور ارزیابی ارتباط میان بروز بیماری پیتیریازیس ورسیکالر با میزان کلسترول و تری گلیسیرید خون انجام گرفت.
روش بررسی: این مطالعه مقطعی روی ۱۵۰۰ نفر بین سنین ۵۰ـ۱۰ سال در استان اصفهان صورت گرفت. از کل افراد، ۱۰۵ نفر مبتلا به بیماری پیتیریازیس ورسیکالر بودند. تایید بیماری با آزمایش مستقیم، تلقیح و کشت نمونه ها در محیط دیکسون بود. ارزیابی کلسترول تام و تری گلیسیرید خون در گروه های بیمار و کنترل در حالت ناشتا توسط دستگاه اتوآنالایزر RA1000 انجام گرفت. اطلاعات بیماران شامل سن، میزان تحصیلات و شغل توسط پرسشنامه جمع آوری گردید و آنالیز نتایج با آزمون های آماری t استودنت، کای و آزمون همبستگی پیرسون انجام شد.
یافته ها: شیوع آلودگی در گروه مورد مطالعه، ۷ درصد بود و بیشترین میزان آلودگی در گروه سنی ۳۰-۲۰ ساله با ۳٫۱۳ درصد و کمترین میزان در گروه سنی ۴۰ -۳۰ سال به میزان ۰٫۸۷ درصد بود. بیشترین میزان کلسترول در گروه سنی ۵۰-۴۰ سال با میانگین ۲۱۵mg/dl و کمترین در گروه سنی ۲۰-۱۰ سال با میانگین ۲۰۵mg/dl بود.
نتیجه گیری: سطح کلسترول و تری گلیسیرید خون در بیماران بالاتر از گروه کنترل بود، اما اختلاف معنی دار وجود نداشت (P<0.05). بین گروه مبتلایان و گروه کنترل ارتباطی بین بیماری پیتریازیس ورسیکالر با افزایش میزان کلسترول و تری گلیسیرید خون مشاهده نشد.