مقاله ارتباط بین بهره گیری از مهارت های فردی مدیریت زمان با رضایت از نحوه گذران وقت در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در توسعه آموزش در علوم پزشکی از صفحه ۷۹ تا ۸۸ منتشر شده است.
نام: ارتباط بین بهره گیری از مهارت های فردی مدیریت زمان با رضایت از نحوه گذران وقت در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدیریت زمان
مقاله دانشجو
مقاله مهارت فردی
مقاله رضایت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کبریایی علی
جناب آقای / سرکار خانم: صباحی بیدگلی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: سعیدی علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: بهره گیری از مهارت های فردی مدیریت زمان از مهم ترین مهارت های مورد نیاز هر دانشجو برای کسب موفقیت های علمی است. این پژوهش با هدف مطالعه میزان بهره گیری دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان از مهارت های فردی مدیریت زمان و تعیین ارتباط آن با رضایت آنان از نحوه گذران وقت انجام شد.
روش بررسی: در یک مطالعه توصیفی- مقطعی در سال ۱۳۸۹ در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ۳۳۲ دانشجوی نمونه تحقیق به روش طبقه ای نسبتی و در طبقات به صورت تصادفی منظم انتخاب شدند. بهره گیری از مهارت فردی مدیریت زمان در چهار حیطه با استفاده از پرسشنامه بررسی شد. روایی و پایایی پرسشنامه ارزیابی شد.
یافته ها: دانشجویان از نظر بهره گیری از مهارت های فردی مدیریت زمان در حد متوسط به پایین بودند. در حیطه برنامه ریزی زمانی بهره گیری بهتر و در حیطه پایبندی به اجرای برنامه بهره گیری ضعیف تر داشتند. از نحوه گذران وقت رضایت نسبی داشتند. بین میزان بهره گیری دانشجویان از مهارتهای فردی مدیریت زمان و رضایت از نحوه گذران وقت ارتباط معنی دار وجود داشت. دانشجویان دانشکده توانبخشی بهره گیری بهتر و دانشجویان دانشکده بهداشت بهره گیری ضعیف تر داشتند. بهره گیری دانشجویان دختر بهتر از پسر بود.
نتیجه گیری: با توجه به بهره گیری متوسط به پایین دانشجویان از مهارت های مدیریت زمان، و ارتباط آن با رضایت شان، برنامه ریزی در جهت بهبود مهارت مدیریت زمان و بالتبع افزایش رضایت در میان دانشجویان ضروری به نظر می رسد.