مقاله ارتباط بین بروز بیش از حد گیرنده HER2 با میزان بازگشت مشاهده شده سرطان پستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته دوم خرداد ۱۳۹۳ در مجله زنان مامایی و نازایی ایران از صفحه ۱۰ تا ۱۵ منتشر شده است.
نام: ارتباط بین بروز بیش از حد گیرنده HER2 با میزان بازگشت مشاهده شده سرطان پستان
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرطان پستان
مقاله بازگشت
مقاله گیرنده استروژن
مقاله گیرنده پروژسترون
مقاله HER-2

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مشفقی کامران
جناب آقای / سرکار خانم: الماسی حشیانی امیر
جناب آقای / سرکار خانم: متذکر جواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سرطان پستان، شایعترین سرطان زنان در ایران و جهان می باشد و HER-2 یکی از عوامل تشخیصی این سرطان است. در بسیاری از سرطان ها، از تومور مارکرها به عنوان معیار پیش بینی کننده بازگشت استفاده می شود اما در سرطان پستان، معاینه بالینی و ماموگرافی، مهمترین عوامل جهت پیگیری بازگشت توصیه شده اند. مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط بین بازگشت و تومور مارکر HER-2 در مبتلایان به سرطان پستان در شهر اراک انجام شد.
روش کار: این مطالعه مقطعی بر روی ۱۴۰ بیمار مبتلا به سرطان پستان که در فاصله سال های ۸۹-۱۳۸۵ به بیمارستان آیت ا… خوانساری شهر اراک مراجعه کرده بودند، انجام شد. نمونه بافتی این بیماران از نظر گیرنده های استروژن، پروژسترون و HER-2 با روش ایمونوهیستوشیمی ارزیابی شد. بیماران در بدو ورود، تحت معاینه بالینی کامل و سی تی اسکن قفسه سینه قرار گرفتند. سپس بعد از جراحی و دایسکشن تمام غدد لنفاوی درگیر توسط انکولوژیست تحت درمان مناسب سرطان پستان قرار گرفتند و به مدت ۲ سال از نظر هرگونه علائم بازگشت پایش شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه ۱۶) و آزمون کای دو انجام شد. میزان p کمتر از ۰٫۰۵ معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: از مجموع ۱۴۰ بیمار مورد مطالعه، ۱۰۲ نفر (۷۸٫۸۵%) درگیری غدد لنفاوی داشتند. بین گیرنده های HER-2، استروژن و پروژسترون با میزان درگیری غدد لنفاوی ارتباط معنی داری وجود نداشت ((p>0.05. میزان بازگشت در بیماران مبتلا به سرطان پستان با HER-2 مثبت، %۴۲٫۱ و در بیماران با HER-2منفی، %۲۵٫۶ بود.
میزان بازگشت در دو گروه بیماران مبتلا به سرطان پستان HER-2 مثبت و منفی اختلاف معنی داری نداشت (p=0.016).
نتیجه گیری: بین بازگشت سرطان پستان و بروز بیش از حد HER-2 ارتباطی وجود ندارد.