مقاله ارتباط بین بارکاری و کیفیت زندگی در پرسنل بیمارستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در ارگونومی از صفحه ۴۳ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: ارتباط بین بارکاری و کیفیت زندگی در پرسنل بیمارستان
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بارکاری
مقاله کیفیت زندگی
مقاله پرسنل بیمارستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ذاکریان سیدابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: عباسی نیا مرضیه
جناب آقای / سرکار خانم: محمدیان فاروق
جناب آقای / سرکار خانم: فتحی اسعد
جناب آقای / سرکار خانم: رحمانی عبدالرسول
جناب آقای / سرکار خانم: احمدنژاد ایمان
جناب آقای / سرکار خانم: اصغری مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: در حالی که تلاش های زیادی برای تعیین کیفیت زندگی پرسنل های بیمارستانی انجام شده است؛ اما مطالعات محدودی در جهت شناسایی فاکتورهای تاثیرگذار بر کیفیت زندگی این کارکنان صورت گرفته است. هدف از مطالعه حاضر بررسی و تاثیر بارکاری و ارتباط آن با کیفیت زندگی پرسنل بیمارستان می باشد.
مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی – تحلیلی ۲۰۰ نفر از پرسنل دو بیمارستان بزرگ دانشگاه علوم پزشکی تهران(بیمارستان های امام خمینی و شریعتی) به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات ۳ پرسشنامه مشخصات دموگرافیک، پرسشنامه کیفیت زندگی (SF-36) و پرسشنامه بار کاری NASA-TLX بودند. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از SPSS نسخه ۱۸ و از آمار توصیفی و آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن استفاده شد.
یافته ها: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که میانگین نمره کل کیفیت زندگی و نمره کل بار کاری افراد به ترتیب ۱۸±۵۰ و ۶۹٫۷±۱۳٫۹ می باشد. نتایج مطالعه نشان داد که در تمام ابعاد کیفیت زندگی و همچنین میانگین نمرات پرستاران با دو گروه دیگر اختلاف معناداری داشته و از دو گروه دیگر (پرسنل آزمایشگاه و کارکنان اتاق عمل) کمتر بوده است (P<0.01). همچنین بار کاری نیز در پرستاران نسبت به دو گروه دیگر بالاتر می باشد. نتایج مطالعه نشان می دهد که رابطه معنی دار و معکوس میان بار کاری و کیفیت زندگی وجود دارد (P=0.004, r=-0.306).
نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر به نقش و تاثیر مدیریت و سرپرستان جهت انجام مداخلات موثر در جهت بهبود کیفیت زندگی و بار کاری تاکید می کند. بنابراین انجام مطالعات بیشتر در آینده در جهت شناسایی دیگر فاکتورهای تاثیر گذار بر کیفیت زندگی و بار کاری پیشنهاد می گردد.