مقاله ارتباط بین بارداری و شیردهی با بروزسندرم متابولیک در زنان ۷۰-۴۰ ساله ایرانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۲ در مجله دیابت و متابولیسم ایران (مجله دیابت و لیپید ایران) از صفحه ۳۱۷ تا ۳۲۳ منتشر شده است.
نام: ارتباط بین بارداری و شیردهی با بروزسندرم متابولیک در زنان ۷۰-۴۰ ساله ایرانی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سندرم متابولیک
مقاله شیردهی
مقاله بارداری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اردوخانی شکوه
جناب آقای / سرکار خانم: زمانی فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: مرادی صدیقه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: حاملگی یک حالت مقاومت به انسولین در بافت های محیطی زن باردار القا می کند، از طرف دیگر، شیردهی ممکن است از ایجاد سندرم متابولیک در آینده پیشگیری نماید. با توجه به اهمیت سندرم متابولیک، هدف از این مطالعه، ارتباط تعداد حاملگی و طول مدت شیردهی با شیوع سندرم متابولیک در مادران ۷۰-۴۰ ساله بود.
روش ها: اطلاعات کلیه مادران ۴۰ تا ۷۰ سال مرکز تحقیقات جمعیت آمل بر اساس چک لیست طراحی شده به دست آمده و سپس مادرانی که حداقل یک بار حاملگی داشته اند پس از کسب رضایت نامه وارد مطالعه شده و از نظر وجود سندرم متابولیک طبق معیارهای(Nationa Chlestrol Education Program Panel III) NCEP ATP III  بررسی شدند. سایر اطلاعات نیز مانند سن، تعداد حاملگی، طول مدت شیردهی از طریق پرونده پزشکی مادران و پرسش از آنها استخراج شد. داده ها با استفاده از SPSS و یرایش ۱۶ آنالیز شد. سطح معناداری آزمون ها p-value کمتر از در ۰٫۰۵ نظر گرفته شد.
یافته ها: در نهایت ۹۷۸ نفر وارد مطالعه شدند. میانگین سنی این افراد در زمان ورود به مطالعه ۲۴٫۵۳±۷٫۸ سال و میانگین نمایه توده بدنی افراد۴۲٫۳۱±۲۰٫۵ kg/m2  بود. از کل افراد، (%۳۱٫۳) ۳۰۶ یمار دچار پرفشاری خون بودند و (%۳۸٫۹) ۳۸۰ نفر به دیابت مبتلا بودند. هر نفر به طور میانگین ۴٫۷۱±۲٫۲۶ حاملگی داشت. میانگین متوسط طول مدت شیردهی در کل مادران ۸۱٫۵۵±۱۹٫۵۳ ماه بود. در گروهی که ۴ یا کمتر بارداری داشتند ارتباط معنی داری بین مدت شیردهی و سندرم متابولیک و اجزا آن به جز افزایش تری گلیسرید مشاهده نشد. در کل افراد مورد مطالعه نیزافزایش مدت زمان شیردهی ارتباط معنی داری با بروزسندرم متابولیک نداشت (۰٫۹=P)، ولی تعداد حاملگی ارتباط آماری معنی دار مثبت با بروز سندرم متابولیک داشتند (P=0.00).
نتیجه گیری: تعداد حاملگی های بیش از ۴ مورد علی رغم افزایش مطلق مدت شیردهی، ارتباط مستقیم و معنی داری با وجود سندرم متابولیک دارند.