مقاله ارتباط بین انگیزه ها با رضایتمندی گردشگران پیست های اسکی استان تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مدیریت ورزشی (حرکت) از صفحه ۵۳ تا ۶۹ منتشر شده است.
نام: ارتباط بین انگیزه ها با رضایتمندی گردشگران پیست های اسکی استان تهران
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انگیزه گردشگران
مقاله رضایتمندی
مقاله پیست اسکی
مقاله گردشگری ورزشی
مقاله ورزش های زمستانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بنسبردی علی
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمی زاده میثم
جناب آقای / سرکار خانم: اسدی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: محمودی احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش با هدف بررسی ارتباط بین انگیزه ها با رضایتمندی گردشگران پیست های اسکی استان تهران انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود که به شکل میدانی اجرا شد. جامعه آماری پژوهش تمامی گردشگران پیست های اسکی استان تهران (دیزین، شمشک، توچال و آبعلی) بود. بر اساس برآوردهای صورت گرفته از مدیران پیست های اسکی یادشده، جامعه آماری پژوهش به صورت تقریبی ۱۰ هزار نفر در نظر گرفته شد. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان ۳۷۰ نفر تعیین شد. ۴۰۰ پرسشنامه توزیع شد که ۳۶۲ پرسشنامه قابل قبول بازگردانده شد. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه رساله دکتری وی (۲۰۰۸) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل ویژگی های جمعیت شناختی از آمار توصیفی و از آزمون تحلیل عاملی تاییدی، آزمون کلوموگروف – اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره در بخش آمار استنباطی استفاده شد. بررسی یافته های پژوهش نشان داد که بین انگیزه ها با رضایتمندی گردشگران پیست های اسکی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. از بین ابعاد انگیزه گردشگران، بعد مهارت های حرفه ای پیش بین قوی تری برای رضایتمندی گردشگران بود.