مقاله ارتباط بین انگیزه های مشارکت، لذت و تعهد ورزشی بانوان شرکت کننده در فعالیت های ورزشی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی از صفحه ۳۷ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: ارتباط بین انگیزه های مشارکت، لذت و تعهد ورزشی بانوان شرکت کننده در فعالیت های ورزشی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لذت ورزشی
مقاله تعهد ورزشی
مقاله انگیزه درونی
مقاله انگیزه بیرونی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی الهه
جناب آقای / سرکار خانم: بحرالعلوم حسن
جناب آقای / سرکار خانم: علی ئی مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این پژوهش، مطالعه ارتباط بین انگیزه های مشارکت، لذت و تعهد ورزشی در بین بانوان شرکت کننده در فعالیت های ورزشی بود. کلیه بانوان (N=6000) شرکت کننده در فعالیت های ورزشی شهرداری شهر مشهد جامعه آماری این تحقیق را تشکیل دادند، که از بین آن ها ۵۲۶ نفر به عنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفتند. برای گردآوری داده ها پس از تعیین روایی و پایایی، از پرسشنامه ویژگی های جمعیت شناختی، پرسشنامه انگیزه ورزشی (محقق ساخته) و تعهد ورزشی (اسکانلن، ۱۹۹۳) استفاده گردید. نتایج نشان داد که بین تعهد ورزشی و لذت ورزشی با انگیزه درونی و بیرونی ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد، بین دو متغیر لذت و تعهد ورزشی نیز همبستگی مثبت و متوسطی مشاهده شد. آزمون تحلیل مسیر نیز نشان داد که عوامل (لذت ورزشی، انگیزه درونی و انگیزه بیرونی) به طور مستقیم و غیرمستقیم، بر تعهد ورزشی تاثیر داشت. لذت ورزشی به عنوان یک متغیر میانجی در این مدل نقش ایفا می کرد. همچنین در قسمت اثر کل مشخص شد که لذت ورزشی بیشترین تاثیر (b=0.58) را بر تعهد ورزشی داشت. ضریب تعیین متغیرهای درون زا نشان داد که به ترتیب ۲۹% و ۴۵% از واریانس متغیرهای لذت و تعهد ورزشی توسط متغیرهای برون زا قابل تبیین می باشد. در نهایت، کلیه شاخص های برازش مدل نیز نشان دهنده برازش مطلوب مدل بودند.