مقاله ارتباط بین ادراک کارکنان از سازمان یادگیرنده و هوش سازمانی در آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در روانشناسی تربیتی از صفحه ۹۷ تا ۱۱۴ منتشر شده است.
نام: ارتباط بین ادراک کارکنان از سازمان یادگیرنده و هوش سازمانی در آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارتباط
مقاله سازمان یادگیرنده
مقاله هوش سازمانی
مقاله کارکنان آموزش و پرورش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی مسلم
جناب آقای / سرکار خانم: قلتاش عباس
جناب آقای / سرکار خانم: جباری علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین ادراک کارکنان از سازمان یادگیرنده و هوش سازمانی در بین کارکنان و معلمان آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان (در مدارس پسرانه ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان) انجام گردید. روش تحقیق از نوع توصیفی – همبستگی و جامعه آماری شامل کارکنان آموزش و پرورش و معلمان مدارس شهرستان رفسنجان در سال تحصیلی ۹۰ – ۱۳۸۹ بود که تعداد آن ها حدود ۲۴۹۴ نفر می باشد و از طریق نمونه گیری تصادفی خوشه ای متناسب با حجم تعداد ۳۳۳ نفر از آن ها به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری این پژوهش پرسشنامه های، سازمان یادگیرنده محمودزاده (۱۳۸۴) با ۲۵ گویه و پرسشنامه هوش سازمانی آلبرخت (۲۰۰۳) با ۳۵ گویه می باشد. میزان آلفای کرونباخ پرسشنامه سازمان یادگیرنده ۰٫۹۴۶ و پرسشنامه هوش سازمانی ۰٫۹۶۷ محاسبه گردید. در تجزیه و تحلیل داده ها در سطح آمار توصیفی از میانگین، انحراف معیار، جدول های توزیع فراوانی، و در سطح آمار استنباطی آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام، تی تست تک گروهی و ماتریس همبستگی استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که، بین سازمان یادگیرنده و هوش سازمانی رابطه معناداری وجود دارد و همچنین بین مولفه های سازمان یادگیرنده و هوش سازمانی رابطه معناداری وجود دارد و مولفه های سازمان یادگیرنده قادر به پیش بینی هوش سازمانی هستند و بیشترین سطح مولفه های سازمان یادگیرنده در آموزش و پرورش رفسنجان به ترتیب مربوط به مولفه های قابلیت های شخصی، تفکر سیستمی، یادگیری تیمی، مدل های ذهنی، آرمان مشترک و بیشترین سطح مولفه های هوش سازمانی در آموزش و پرورش رفسنجان مربوط به سرنوشت مشترک، چشم انداز استراتژیک، روحیه، کاربرد دانش، اتحاد و توافق، میل به تغییر و فشار عملکرد می باشد.