مقاله ارتباط بیان ژن سوپراکسیداز دیسموتاز ۱ با آنزیم لاکتات دهیدروژناز و رادیکال های آزاد در زنان ورزشکار: اثر تمرین شدت فزاینده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تیر ۱۳۹۱ در مجله دانشکده پزشکی از صفحه ۲۱۲ تا ۲۱۹ منتشر شده است.
نام: ارتباط بیان ژن سوپراکسیداز دیسموتاز ۱ با آنزیم لاکتات دهیدروژناز و رادیکال های آزاد در زنان ورزشکار: اثر تمرین شدت فزاینده
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سوپراکسیداز دیسموتاز ۱
مقاله لاکتات دهیدروژناز
مقاله پراکسید هیدروژن
مقاله زنان
مقاله ورزش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: برادران بهزاد
جناب آقای / سرکار خانم: ترتیبیان بختیار
جناب آقای / سرکار خانم: بقایی بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: منفردان امیر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: آنزیم های التهابی و رادیکال های آزاد از جمله عوامل موثر بر دستگاه ایمنی هستند اما در مورد این که این عوامل تا چه اندازه ای بیان ژنی سوپراکسیداز دیسموتاز ۱ (SOD-1) را در زنان ورزشکار و به خصوص در تمرینات شدید تحت تاثیر قرار می دهند، اطلاع دقیقی در دست نیست. هدف از تحقیق حاضر بررسی ارتباط بیان ژن سوپراکسیداز دیسموتاز ۱ با آنزیم لاکتات دهیدروژناز و رادیکال های آزاد در زنان ورزشکار با تمرینات شدید می باشد.
روش بررسی: ۱۵ زن ورزشکار شهر ارومیه (۲۴-۲۲ سال) به طور داوطلبانه و پس از اخذ رضایت نامه (در سال ۱۳۸۹) در تحقیق حاضر شرکت کردند. در سه وضعیت پایه، پس از انجام آزمون ورزشی (سرعت: ۱۲ کیلومتر بر ساعت، شیب: پنج درجه، زمان: ۲۰ دقیقه) و سه ساعت بعد از آن (ریکاوری)، خون گیری از ورید بازویی به عمل آمد. برای اندازه گیری mRNA آنزیم سوپر اکسیداز دیسموتاز ۱ (SOD-1) از روش Real time-PCR و برای H2O2 و لاکتات دهیدروژناز از Eutoamalyzer استفاده شد.
یافته ها: سطح LDH در هر دو مرحله (بعد از فعالیت و ریکاوری) افزایش معنی داری داشت (P1=0.009 و P2=0.026) اما غلظت H2O2 فقط در مرحله ریکاوری افزایش معنی داری یافت (P=0.002) غلظت mRNA آنزیم SOD-1 نیز در هیچ یک از مراحل فعالیت افزایش معنی داری دیده نشد (P=0.05). هم چنین از لحاظ آماری فقط ارتباط بین mRNA آنزیم SOD-1 و تغییرات H2O2 معنی داری گزارش شد (P=0.014).
نتیجه گیری: فعالیت شدت فزاینده باعث افزایش سطح H2O2 و LDH در زنان ورزشکار می شود، اما از بین آن ها تنها افزایش رادیکال های آزاد بر بیان ژن SOD-1 تاثیر معنی داری دارد.