مقاله ارتباط بازی های رایانه ای با پرخاشگری در دانش آموزان راهنمایی شهر رشت در سال ۱۳۹۲ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران (فارسی) از صفحه ۵۷ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: ارتباط بازی های رایانه ای با پرخاشگری در دانش آموزان راهنمایی شهر رشت در سال ۱۳۹۲
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازی های رایانه ای
مقاله پرخاشگری
مقاله دانش آموزان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرمانبر ربیع اله
جناب آقای / سرکار خانم: توانا زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: استبصاری فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: عطرکارروشن زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: تصور دنیای بدون رایانه روز به روز سخت تر می شود؛ آنها تاثیر زیادی در پیشرفت علمی و دسترسی به اطلاعات ایفا می نمایند. کودکان و نوجوانان که از رایانه برای بازی استفاده می نمایند، در معرض خطرات زیادی هستند. پژوهش حاضر با هدف تعیین ارتباط بازی های رایانه ای با پرخاشگری در دانش آموزان صورت گرفت.
مواد و روش ها: مطالعه به روش توصیفی و تحلیلی بر روی ۳۶۰ دانش آموز دختر و پسر مقطع راهنمایی شهر رشت که با روش نمونه گیری چندمرحله ای انتخاب شده بودند، صورت گرفت. ابزار مطالعه پرسشنامه سه قسمتی شامل اطلاعات جمعیت شناختی، اطلاعات مربوط به وضعیت استفاده از بازی های رایانه ای و پرسشنامه سنجش پرخاشگری باس و پری بود. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و با تجزیه و تحلیل های آماری (آزمون تی، آزمون تجزیه و تحلیل واریانس) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: بین نوع بازی های رایانه ای و همراهی دوستان در انجام بازی های رایانه ای با پرخاشگری فیزیکی رابطه معناداری وجود دارد و با افزایش استفاده از بازی های رایانه ای پر زدوخورد میزان پرخاشگری فیزیکی دانش آموزان نیز افزایش می یابد (p<0.05). همچنین بین مدت زمان بازی های رایانه ای با پرخاشگری فیزیکی و کلامی رابطه معناداری وجود دارد (p<0.05).
نتیجه گیری: محتوای بازی های رایانه ای و مدت زمان استفاده از رایانه بسیار حایز اهمیت می باشد و استفاده اعتیاد آمیز از رایانه در قالب بازی ها می تواند مشکلات جدی روانی را به همراه داشته باشد. استفاده منطقی و صحیح از این وسیله نیازمند آموزش به دانش آموزان و خانواده ها است.