مقاله ارتباط امنیت غذایی با تنوع غذایی در افراد بالای ۴۰ سال در منطقه ۱۳ تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آبان ۱۳۹۱ در مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران از صفحه ۳۶۰ تا ۳۶۷ منتشر شده است.
نام: ارتباط امنیت غذایی با تنوع غذایی در افراد بالای ۴۰ سال در منطقه ۱۳ تهران
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله امنیت غذایی
مقاله ناامنی غذایی
مقاله تنوع غذایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسن قمی مجید
جناب آقای / سرکار خانم: میرمیران پروین
جناب آقای / سرکار خانم: امیری زهره
جناب آقای / سرکار خانم: اصغری گلاله
جناب آقای / سرکار خانم: صادقیان سعید
جناب آقای / سرکار خانم: سربازی نرگس
جناب آقای / سرکار خانم: عزیزی فریدون

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط امنیت غذایی و تنوع غذایی در جمعیت بالای ۴۰ سال مطالعه قند و لیپید تهران بود.
مواد و روش ها: از جمعیت غیر دیابتی بالای ۴۰ سال TLGS به طور تصادفی تعداد ۲۰۰ نفر انتخاب، پرسش نامه بررسی امنیت غذایی خانوار تکمیل، و به ۴ گروه (امنیت غذایی بالا، مرز امنیت غذایی، امنیت غذایی پایین و امنیت غذایی خیلی پایین) تقسیم شدند. داده های آمارنگاری، تن سنجی و دریافت های غذایی نمونه ها جمع آوری و امتیاز تنوع غذایی (DDS) بر اساس ۵ گروه هرم راهنمای غذایی تعیین شد.
یافته ها: میانگین DDS نمونه ها ۱٫۳۵±۴٫۹۴ برآورد و در گروه امنیت غذایی بالا به طور معنی داری بیش از گروه ناامن غذایی (مجموع سه گروه دیگر) بود. میانگین امتیاز امنیت غذایی در چارک اول (۳٫۰۴±۱٫۹۵) DDS بیش از چارک سوم (۲٫۱±۱٫۹۴، (P=0.005 و چهارم (۲٫۲±۲٫۲۲،(P=0.043  بود. کمترین و بیشترین درصد نمونه های دارای امنیت غذایی بالا به ترتیب در اولین و سومین چارک DDS بودند. پس از تعدیل اثر جنسیت، سن، نمایه توده بدن، انرژی دریافتی، شغل و وضعیت تاهل شانس قرار گرفتن در کمترین چارک DDS میوه ها در گروه امنیت غذایی بالا، ۷۳% کمتر از گروه با وضعیت امنیت غذایی پایین بود. همبستگی معکوس بین امتیاز امنیت غذایی با DDS کل (r=-0.42، P=0.012)، DDS گروه میوه ها (r=-0.45، P=0.004) و DDS گروه سبزی ها (r=-0.37، P=0.046) مشاهده گردید.
نتیجه گیری: DDS به عنوان یکی از شاخص های تغذیه سالم با امنیت غذایی مرتبط است، به طوری که با افزایش سطح امنیت غذایی، DDS به ویژه DDS میوه ها و سبزی ها بیشتر می شود.