مقاله ارتباط امنتین، با سندروم تخمدان پلی کیستیک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آبان ۱۳۹۱ در مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران از صفحه ۳۷۵ تا ۳۷۹ منتشر شده است.
نام: ارتباط امنتین، با سندروم تخمدان پلی کیستیک
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله امنتین
مقاله سندروم تخمدان پلی کیستیک
مقاله مقاومت به انسولین
مقاله گلوکز
مقاله نمایه توده بدن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سعادتی نغمه
جناب آقای / سرکار خانم: یغمایی پریچهر
جناب آقای / سرکار خانم: حقیقی پوده سپیده
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: رمضانی تهرانی فهیمه
جناب آقای / سرکار خانم: هدایتی مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: آدیپوکین ها پروتئین های مترشحه از بافت چربی هستند که سوخت و ساز بدن را کنترل می کنند. امنتین از جمله آدیپوکین ها است و نقش های بیولوژیکی گوناگونی دارد. بر اساس پژوهش های مختلف، سطح سرمی امنتین با تغییر در نمایه توده بدن (BMI)، مقاومت به انسولین، سندروم متابولیک، دیابت و بیماری های قلبی – عروقی در ارتباط می باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط امنتین با سندروم تخمدان پلی کیستیک (PCOS) در زنان مبتلا انجام شد.
مواد و روش ها: مطالعه مورد – شاهدی حاضر ۴۵ بیمار مبتلا به PCOS و ۴۵ نفر به عنوان گروه شاهد انجام شد. میزان BMI و سطح سرمی هورمون های امنتین و انسولین به روش الایزا ساندویچی و میزان گلوکز سرمی به روش رنگ سنجی آنزیمی در حالت ناشتا اندازه گیری شدند. شاخص مقاومت به انسولین با مدل HOMA-IR محاسبه گردید. داده ها با استفاده از آزمون تی مستقل، ضریب همبستگی و نرم افزارSPSS  نسخه ۱۶ تحلیل شدند.
یافته ها: میزان امنتین سرم در بیماران مبتلا به PCOS به طور معنی داری از گروه شاهد کمتر بود، میزان انسولین و گلوکز در بیماران مبتلا، به طور معنی داری از گروه شاهد بیشتر بود و این بیماران، مبتلا به مقاومت به انسولین بودند (P<0.05)، همبستگی معنی داری بین سطح امنتین در سرم با مقاومت به انسولین در بیماران و گروه شاهد وجود نداشت (P>0.05).
نتیجه گیری: پژوهش حاضر نشان داد سطح سرمی امنتین در بیماران مبتلا به PCOS نسبت به گروه شاهد دارای BMI مشابه، کاهش می یابد، که ممکن است بتوان تغییرات سطح امنتین را به عنوان مارکر تشخیصی قابل ملاحظه ای در کنار سایر مارکرها برای تشخیص و تایید PCOS در نظر گرفت.