سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنگره بین المللی روان تنی (سایکوسوماتیک)

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

رویا حکمت روان – کارشناس ارشد روانشناسی عمومی
سیدمحمدرضا صمصام شریعت – کارشناسان ارشد روانشناسی عمومی
فاطمه خانی –
محمدجواد خادمی – کارشناس روانشناسی عمومی

چکیده:

هدف اصلی این پژوهش ارتباط اضطراب و افسردگی با شکایات جسمانی درنابینایان بود و روش پژوهش توصیفی ازنوع همبستگی بوده است جامعه دراین تحقیق کلیه نابینایان شهراصفهان که حدودا ۴۰۰نفربراورد می شدند که درمراکز اموزشی مجتمع توان بخشی شهدای ۷تیر و مجتمع توان بخشی فاطمه زهرا س و نابینایانی که درسازمان بهزیستی کل استان اصفهان پرونده دارند را شامل شده است که بصورت تصادفی ساده نمونه ای از بین کلیه انان تعداد ۱۱۳ نفر بطور تصادفی انتخاب شدند ابزار پژوهش پرسشنامه سلامت عمومی GHQ داده های حاصل ازپرسشنامه های پژوهش با استفاده ازامار توصیفی میانگین انحراف پراکندگی و نیز امار استنباطی همبستگی پیرون و تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده گردید و یافته ها نشان داد که رابطه معناداری بین اضطراب و افسردگی با شکایات جسمانی بوده است.