مقاله ارتباط آگاهی و تهدید درک شده دانش آموزان با رفتار آنها در زمینه مصرف صبحانه و میان وعده در مدارس ابتدایی پسرانه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۹۲ در پایش از صفحه ۶۱ تا ۷۱ منتشر شده است.
نام: ارتباط آگاهی و تهدید درک شده دانش آموزان با رفتار آنها در زمینه مصرف صبحانه و میان وعده در مدارس ابتدایی پسرانه
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آگاهی
مقاله تهدید درک شده
مقاله صبحانه
مقاله میان عده
مقاله دانش آموزان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لطفی بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: رخشانی فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
صبحانه و میان وعده، نقش مهمی در سلامت جسمی و فکری دانش آموزان دارد؛ به طوری که مصرف صبحانه و میان وعده مناسب و کامل، باعث افزایش قدرت یادگیری و عملکرد کودکان می گردد. این مطالعه، به منظور تعیین سطح دانش و تهدید درک شده دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر زاهدان در رابطه با مصرف صبحانه و میان وعده در سال تحصیلی ۹۱-۹۰ انجام گرفته است.
در این مطالعه توصیفی – تحلیلی، تعداد ۲۲۳ دانش آموز پسر پایه چهارم ابتدایی از طریق نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه بود که روایی و پایایی آن بررسی و مورد تایید قرار گرفت. داده های جمع آوری شده با کمک نرم افزار SPSS و آزمون های آماری مناسب، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
دانش آموزان، ۷۶ درصد از کل نمره آگاهی، حساسیت و شدت درک شده و ۶۰ درصد از کل نمره رفتار را کسب نمودند. ۵۱٫۶ درصد از دانش آموزان هر روز مرتب صبحانه مصرف می کردند و تنها ۲۲ درصد از آنها هر روز میان وعده مصرف می کردند. آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که آگاهی با حساسیت و شدت درک شده و رفتار، رابطه مثبت و معنی دار دارد. همچنین حساسیت درک شده با شدت درک شده و شدت درک شده با رفتار رابطه مستقیم و معنی دار دارد (P<0.05).
در این مطالعه مشخص شد رفتار دانش آموزان خصوصا در مورد مصرف صبحانه و میان وعده در سطح مطلوبی قرار ندارد و با توجه به ارتباط مستقیم بین آگاهی و شدت درک شده با رفتار، طراحی برنامه های آموزشی برای بهبود رفتارهای تغذیه ای دانش آموزان و همچنین با به کارگیری الگوهای رایج در آموزش بهداشت، از جمله الگوی باور بهداشتی (که حساسیت و شدت درک شده از اجزای این الگو هستند) ضروری به نظر می رسد.