مقاله ارتباط آگاهی، منافع درک شده و موانع درک شده دانش آموزان با رفتار آنها در زمینه مصرف صبحانه و میان وعده در مدارس ابتدایی شهر تربت حیدریه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه از صفحه ۲۳ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: ارتباط آگاهی، منافع درک شده و موانع درک شده دانش آموزان با رفتار آنها در زمینه مصرف صبحانه و میان وعده در مدارس ابتدایی شهر تربت حیدریه
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آگاهی
مقاله صبحانه
مقاله میان وعده
مقاله دانش آموزان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علیزاده سیوکی هادی
جناب آقای / سرکار خانم: حشمتی هاشم
جناب آقای / سرکار خانم: خادمی سیدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: شماعیان رضوی نازنین
جناب آقای / سرکار خانم: خلفی علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: رشد و تکامل مطلوب کودکان در گرو تغذیه صحیح و عادات غذایی مناسب است. اگر تغذیه کودک مناسب و برنامه غذایی وی مطلوب باشد، سلامتی کودک تامین می شود. توجه به تغذیه کودکان از این جهت حائز اهمیت است که حساس ترین و آسیب پذیرترین گروه اجتماع را در مقابل سوء تغذیه و کمبود غذا تشکیل می دهند. این مطالعه جهت تعیین سطح دانش و منافع درک شده و موانع درک شده دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر تربت حیدریه در رابطه با مصرف صبحانه و میان وعده در سال تحصیلی ۹۲ انجام گرفته است.
روش بررسی: در این تحقیق نیمه تجربی ۱۸۰ نفر از دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر تربت حیدریه وارد مطالعه شدند. نمونه ها با استفاده از روش نمونه گیری چند مرحله ای تصادفی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بود که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفت. داده های جمع آوری شده با کمک نرم افزار SPSS و آزمون های آماری آنالیز واریانس یک طرفه، تی مستقل و ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها:در این مطالعه ۴۵٫۶ درصد دانش آموزان و ۲۵٫۵ درصد آنها تقریبا هر روز صبحانه مصرف می کردند. نتیجه آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین آگاهی و رفتار دانش آموزان رابطه همبستگی متوسط و مثبت و بین موانع درک شده و رفتار رابطه همبستگی مثبت وجود دارد ولی این رابطه بین منافع درک شده و رفتار مشاهده نشد.
نتیجه گیری:با توجه به اهمیت دوران کودکی در پیشرفت، تکامل و سلامت کودک، آموزش های مناسب و گسترده تر، ضامن نسلی سالم و کارآمد خواهد بود. و با عنایت به پایین بودن درصد دانش آموزانی که در این مطالعه هر روز صبحانه و میان وعده مصرف می کردند، استفاده از برنامه های آموزشی مدون بر اساس مدلهای تغییر رفتار که باعث ارتقاء رفتارهای تغذیه ای در دانش آموزان شود ضروری به نظر می رسد.