مقاله ارتباط آمادگی جسمانی و ترکیب بدنی با سلامت عمومی دختران دبیرستانی دارای اضافه وزن و چاق که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۰ در فصلنامه تحقیقات در علوم زیستی ورزشی از صفحه ۵ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: ارتباط آمادگی جسمانی و ترکیب بدنی با سلامت عمومی دختران دبیرستانی دارای اضافه وزن و چاق
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آمادگی جسمانی
مقاله ترکیب بدنی
مقاله سلامت عمومی
مقاله اضافه وزن
مقاله چاقی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نیک بخت حجت اله
جناب آقای / سرکار خانم: جلالی شهین
جناب آقای / سرکار خانم: چنگیززاده معصومه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این پژوهش بررسی ارتباط آمادگی جسمانی و ترکیب بدنی با سلامت عمومی دختران دبیرستانی دارای اضافه وزن و چاق بود. صد و یک دانش آموز دختر دبیرستانی دارای اضافه وزن و چاق شهرستان ورامین از طریق نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. آزمودنیها با نمایه توده بدنی صدک ۸۵ تا ۹۵ استاندارد مرکز کنترل بیماریها (CDC2)، برای سن و جنس به عنوان اضافه وزن و صدک بیشتر از۹۵  بعنوان چاق در نظر گرفته شدند. برای بررسی وضعیت آمادگی جسمانی آزمودنی ها از شاخصهای استقامت عضلات شکم (دراز و نشست)، انعطاف پذیری (رساندن دست در حالت نشسته به پنجه پا)، استقامت قلبی تنفسی (دوی ۵۴۸ متر)، چابکی (دوی  4در  9متر)، استقامت عضلات کمربند شانه ای (بارفیکس اصلاح شده)، دوی سرعت (۴۵ متر) و ترکیب بدنی با اندازه گیری چربی زیرپوستی سه سربازو و پشت ساق پا و با استفاده از فرمول اسلاتر و همکاران مشخص شدند. شاخص چاقی شکمی نیز محاسبه گردید. برای بررسی وضعیت سلامت عمومی از پرسشنامه سلامت عمومی استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که در میان اجزا ترکیب بدنی فقط بین جرم بدون چربی و جرم چربی بدن با سلامت عمومی و شاخص توده بدن با علائم کارکرد اجتماعی رابطه معنی دار وجود داشت (.(P=0.045 بین آمادگی جسمانی با خرده مقیاسهای سلامت عمومی رابطه معنی داری مشاهده نشد ((p=0.292 که می تواند ناشی از خطای نمونه گیری باشد. بین انعطاف پذیری و استقامت قلبی-تنفسی با برخی از خرده مقیاس های سلامت عمومی رابطه معنی دار بود (P=0.038). نظر به این که ارتباط منفی بین سطح آمادگی جسمانی با شاخص های سلامت عمومی و کاهش نمرات آن نشان از عدم سلامت جسمانی و روانی دارد و معنادار بودن ارتباط بین متغیرهای انعطاف پذیری و استقامت قلبی تنفسی با برخی از شاخص های سلامت عمومی، ممکن است به دلیل تاثیر فاکتورهای آمادگی جسمانی بر سلامت افراد باشد. بنابراین با توجه به یافته های این تحقیق می توان انتظار داشت که انجام فعالیت های ورزشی برای نوجوانان دارای اضافه وزن و چاق یک ضرورت است.