سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فاطمه هاشمی – دانشجوی کارشناسی ارشد بیوشیمی
پریچهر یغمائی – عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
فهیمه رمضانی تهرانی – دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
مهدی هدایتی –

چکیده:

آدیپوکین ها ترکیبات مترشحه از بافت چربی ه ستند که درکنترل متابولیسم بدن شرکت دارند ادیپسین ازجمله ادیپوکین ها بوده که نقش سیستمیک درمتابولیسم چربی و سایر سیستم های فیزیولوژیک مرتبط با تعادل انرژی بدن دارند درمطالعات گوناگون سطح سرمی آدیپسین با تغییر درشاخص توده بدنی BMI مقاومت به انسولین همراه بوده است این مطالعه با هدف بررسی ارتباط آدیپسین با سندرم تخمدان پلی کیستیک PCOS انجام شد این مطالعه مورد شاهدی دربیماران PCOS انجام شد تعداد۴۵ بیمارPCOS و ۴۵ نفر به عنوان گروه شاهد به روش نمونه گیری اسان انتخاب و بررسی شدند سطح سرمی هورمون ادیپسین و انسولین به روش الایز و سطح سرمی گلوکز به روش رنگ سنجی آنزیمی در حالت ناشتا سنجیده شد داده ها با استفاده از آزمون T مستقل ضریب همبستگی و انالیز واریانس یک طرفه به کمک نرم افزار SPSS16 تحلیل شد ارتباط معنی داری بین ادیپسین سرم و PCOSوجود نداشت میزان گلوکز و انسولین در افرادمبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک بالاتر از افراد گروه شاهد بوده و این افراد به مقاومت به انسولین مبتلا بودند.