سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی انجمن علمی فرماندهی و کنترل ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین پورمدحجی – کارشناسی ارشد الکترونیک دانشگاه تهران
مرتضی آذربادگان – دانشگاه تهران
محمدحسین محمدی – دانشگاه تهران
سهیل امامیان – دکتری مدیریت دانشگاه تهران

چکیده:

یکی از بهترین گزینه ها برای ایجاد بستر ارتباط امن با ضریب اطمینان بالا در شبک ههای تاکتیکی C4I استفاده از شبکه های اقتضایی متحرک است. در این مقاله، عملکرد پروتکلهای مسیریابی مختلفی که در شبکههای اقتضایی متحرکMANET) مورد استفاده قرار میگیرند مورد ارزیابی واقع شدهاند. در اینجا چهار پروتکل مسیریابیOLSR و DSDV ،DSR ،AODV برای تحلیل و ارزیابی انتخاب شدهاند. با تکیه بر قابلیتهای شبیهساز شبکه، متغیرهای کلیدی ارزیابی عملکرد شبکه نظیر توان عملیاتی شبکه،سربار مسیریابی، تأخیر شبکه و بازدهی انرژی مورد تحلیل واقع شدهاند. آخرین متغیر به دلیل متحرک بودن شبکه در نظر گرفت هشده است زیراکه انرژی در محیطهای متحرک بسیار اهمیت مییابد. هر پروتکل مسیریابی که مصرف انرژی را کاهش دهد، عم ر قطعات مورد استفاده در شبکه را افزایش میدهد. عملکرد پروتکلهای مسیریابی به ازای ۲۰ گره و سرعتهای حرکتی متفاوت موردمطالعه واقع شدهاند. براساس نتایج شبیهسازی، پروتکل مسیریابیOLSR بهترین عملکرد را بطورکلی در میان پروتک ل های مسیریابی دیگر دارد. این پروتکل با استفاده از ساختار جزئی در عین داشتن نرخ پاکت بالای ۹۰ % از تأخیر و مصرف انرژی پایین ی برخوردار است. در واقع این پروتکل مزایای هر دو نوع پروتکل مبتنی بر تقاضا و مبتنی بر جدول را داراست