سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهشید هلالی مقدم – دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران
ناصر مزینی –

چکیده:

باتوجه به اهمیت سیستم روشنایی به لحاظ ایجاد امنیت فردی و اجتماعی درسطح شهر و از سوی دیگر لزوم صرفه جوییدرمصرف انرژی اعمال ساختارها و روشهای هوشمند می تواند راهکارمناسبی درراستایمدیریت درست و مناسب مصرف انرژی الکتریکی دراین حوزه باشد دراینمقاله هدف براین است که ساختاری کلی جهت کنترل و مدیریت هوشمند سیستم روشنایی معابرخیابانی مبتنی برسیستم های چندعاملی هولونی ارایه شود دراین سیستم پیشنهادی فرایند کنترل درسطوح مختلف به وسیله عاملهای هوشمند صورت میگیرد دراین ساختار عملیات مدیریتی و استراتژیکی درسطح بالا و توسط عاملهای ناظر و عملیات اجرایی درسطوح پایین و توسط عاملهای یادگیرنده انجام میپذیرد به این ترتیب فرایند کنترل درسیستم درلایه های مختلف بصورت متمرکز و توزیع شده صورت می پذیرد توزیع فرایند کنترل درساختار هولونی می تواند از جمله عوامل موثردراطمینان پذیری و انعطاف پذیری ساختار پیشنهادی باشد نتایج حاصل از پیاده سازی این روش برروی یکشبکه شبیه سازی شده متشکل از معابر خیابانی همراه با ترافیک موجود درآنها نشان میدهد کها ین اعمال این روش برروی شبکه های خیابانی سطح شهر می تواند منجر به کاهش قابل توجهی درمصرف انرژی الکتریکی شود.